Brak godzin ponadwymiarowych nie jest pogorszeniem warunków pracy nauczyciela

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 03-07-2017 r.

O przydziale godzin ponadwymiarowych decyduje dyrektor przedszkola i nauczyciel nie ma wobec niego żadnego roszczenia w tym zakresie. Fakt, że w poprzednim roku nauczyciel realizował takie godziny, nie oznacza, iż otrzyma je także w nowym roku szkolnym. Ponadto – godziny ponadwymiarowe można odebrać nauczycielowi także w trakcie roku.

Dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia nauczycielowi godzin ponadwymiarowych, a zdjęcie z nauczyciela obowiązku ich realizacji nie stanowi zmiany warunków zatrudnienia wymagających zgody nauczyciela.

STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEG0

Praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Zdjęcie z nauczyciela tego dodatkowego obowiązku przez nieprzydzielenie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 12 maja 2004 r., sygn. I PKN 454/03).

 

Najczęściej godziny ponadwymiarowe są przydzielane na cały rok szkolny danemu nauczycielowi. Mogą jednak zaistnieć różne sytuacje, które będą wymagały przydzielenia godzin ponadwymiarowych w trakcie roku szkolnego (np. w związku z nieobecnością nauczyciela) lub zmiany przydziału godzin pomiędzy nauczycielami (np. w związku z powrotem nauczyciela z urlopu rodzicielskiego podczas roku szkolnego, wnioskami rodziców, obniżeniem wymiaru zatrudnienia na wniosek nauczyciela).

Przykład:

Nauczycielka była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy oraz realizowała godziny ponadwymiarowe. W roku szkolnym 2016/2017 była nieobecna w pracy z powodu choroby, a następnie urlopów związanych z rodzicielstwem. Wróci do pracy w trakcie roku szkolnego 2017/2018 i domaga się przydzielenia godzin ponadwymiarowych, które realizowała przed przerwą w pracy związaną z macierzyństwem. Nauczycielka nie ma podstaw, aby domagać się przydzielania godzin ponadwymiarowych realizowanych przed urlopem. Dyrektor obowiązany jest przydzielić jej pracę na stanowisku, które zajmowała przed urlopem macierzyńskim i w pełnym wymiarze zajęć, nie ma natomiast obowiązku przydzielić tej nauczycielce godzin ponadwymiarowych.

Zarówno powierzenie, jak i odebranie godzin ponadwymiarowych nie stanowi zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela. A zatem dyrektor może odebrać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w trakcie roku szkolnego.

Przykład:

Od września tego roku nauczycielka będzie pracować z dziećmi z tzw. zerówki i wymiar jej godzin etatowych wyniesie 22, ale godziny ponadwymiarowe dyrektor przydzielił nauczycielowi, którego nie chce pozbawiać pracy ze względu na brak I klasy w szkole i który nie ma etatu. Czy nauczycielce przysługuje roszczenie o godziny ponadwymiarowe?

Nie. Nauczyciel nie ma roszczenia o godziny ponadwymiarowe. Dyrektor może odebrać nauczycielowi te godziny również w trakcie roku szkolnego. 

Jeśli zatem z różnych przyczyn nie ma potrzeby dalszej realizacji w trakcie roku takich godzin, to nie przydziela się ich nauczycielom. Dyrektor powinien natomiast skierować do nauczyciela pismo informujące go o zdjęciu godzin ponadwymiarowych. Wszelkie zmiany zakresu czynności, jeżeli pozostają w zgodzie z umówionym rodzajem pracy, nie wymagają zmiany treści umowy o pracę. Jednocześnie dyrektor powinien zmienić arkusz organizacji przedszkola, sporządzając do niego aneks uwzględniający zmiany w tym zakresie.

 ZASTOSUJ!

Możesz zwolnić nauczyciela z obowiązku realizowania godzin ponadwymiarowych i przyznać te godziny innemu nauczycielowi w celu uzupełnienia etatu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40526 )
Array ( [docId] => 40526 )