Dodatkowe zadania podczas zielonej szkoły mogą wymagać odrębnej umowy

Data: 10-06-2015 r.

Przepisy dotyczące wynagradzania nauczycieli nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wyjazdy szkolne, np. zielone szkoły. Odrębne zadania realizowane podczas takiego wyjazdu mogą zostać powierzone nauczycielowi w ramach umowy cywilnoprawnej.

W dodatkowej umowie regulowane mogą być kwestie wykraczające poza zadania związane z realizacją programu nauczania lub statutowe, np. opieki wieczornej lub nocnej, a na wycieczce kilkudniowej – zadania wykraczające poza 40-godzinny zakres zadań wykonywanych w ramach stosunku pracy zawartego w placówce. Jednym ze sposobów, aby w czasie kilkudniowego wyjazdu nie były przekraczane normy czasu pracy nauczycieli, jest zwiększenie liczby nauczycieli lub zapewnienie innych opiekunów, np. rodziców uczniów.

Organizacja wyjazdów określona w statucie

Ogólne zasady organizowania przez szkoły imprez wyjazdowych powinny być określone w statucie szkoły, a szczegółowe – w wewnętrznym regulaminie przyjętym w szkole, zatwierdzonym przez dyrektora.

Przy tworzeniu zasad dotyczących organizacji wycieczek warto się zastanowić, czy nie wyeliminować możliwość organizowania wyjazdów dłuższych niż 5 dni (od poniedziałku do piątku), jak również krótszych, ale obejmujących sobotę i niedzielę (dni wolne od pracy). Nauczyciel nie może być bowiem zobowiązany do realizowania zadań w związku z wykonywanymi obowiązkami w ramach zawartego stosunku pracy w soboty i niedziele. 

Wyjazdy w szkołach niepublicznych

Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w takich szkołach określa pracodawca, który musi przestrzegać norm czasu pracy zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach – Kodeksie pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zwiększenie liczby opiekunów, tak aby czas ich pracy na wycieczce szkolnej nie przekraczał obowiązującego ich dobowego wymiaru czasu pracy. Z tytuły przekroczenia tych norm należy wypłacić opiekunom wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37290 )
Array ( [docId] => 37290 )

Array ( [docId] => 37290 )