Nauczycielowi można odebrać godziny ponadwymiarowe

Data: 20-11-2013 r.

W arkuszu organizacji pracy szkoły są określone godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielom na dany rok szkolny. Czasem dochodzi do sytuacji, że dyrektor szkoły zmuszony jest w czasie trwania roku szkolnego zmienić wymiar przyznanych godzin ponadwymiarowych lub całkowicie odebrać je nauczycielowi. Zazwyczaj wiąże się to z dużymi problemami personalnymi.    

W trakcie roku szkolnego można wprowadzić zmiany do organizacji pracy szkoły, które nie naruszają stosunku pracy, w tym wymiaru zatrudnienia. Do takich nich należą na przykład zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych lub całkowite odebranie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych i równoczesne przydzielenie tych godzin innemu nauczycielowi - w tym przypadku nowemu wicedyrektorowi.

W szkołach feryjnych zmiany kadrowe co do zasady tylko w maju

W publicznych szkołach i placówkach feryjnych obowiązują przepisy Karty Nauczyciela ograniczające czasowo możliwość wprowadzania zmian kadrowych. Mogą się one odbywać tylko z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. W tym okresie może być dokonywane wypowiedzenia stosunku pracy (np. w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły) lub wypowiedzenie warunków pracy (np. wymiaru zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy).

Przydział godzin - zgodny z zatwierdzoną organizacją

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, w tym przydział godzin poszczególnym nauczycielom przygotowuje dyrektor szkoły w projekcie organizacji na dany rok szkolny, który zatwierdza organ prowadzący w terminie do 30 maja każdego roku. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji w trakcie roku szkolnego, w tym w przydziale godzin ponadwymiarowych, dyrektor szkoły zobowiązany jest przygotować aneks do organizacji i przedłożyć go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

Odebranie godzin ponadwymiarowych to nie pogorszenie warunków pracy

Odebranie nauczycielowi przydzielonych wcześniej godzin ponadwymiarowych lub zmniejszenie ich wymiaru w nie wpływa na stosunek pracy. Nie wymaga zatem zastosowania form prawnych zmieniających wymiar zatrudnienia nauczyciela. Dyrektor powinien jedynie pisemnie poinformować nauczyciela o zmianie w przydziale godzin ponadwymiarowych. Brak zgody nauczyciela na zmniejszenie wymiaru godzin ponadwymiarowych nie ma mocy wiążącej dla decyzji dyrektora.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29951 )
Array ( [docId] => 29951 )

Array ( [docId] => 29951 )