Praca w komisji maturalnej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Data: 08-04-2013 r.

Obowiązkiem nauczyciela szkoły prowadzonej przez samorząd jest uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracy (do 40 godzin w tygodniu) lub pensum (egzamin maturalny część ustna). Praca w drugiej szkole nie może przeszkodzić nauczycielowi w wypełnieniu tego obowiązku.

Praca w komisjach egzaminacyjnych to obowiązek nauczyciela

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym
    (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Przeprowadzanie ustnych matur - w ramach obowiązującego pensum

W ramach pensum nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (art. 42 ust. 2b pkt 1 Karty Nauczyciela). Natomiast w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej (art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela).

Inne egzaminy - w ramach czasu pracy

Uczestniczenie w egzaminie maturalnym przez nauczyciela (jeśli nie jest to część ustna), sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe powinno odbywać się w ramach czasu pracy nauczyciela przeznaczonego na zajęcia statutowe (do 40 godzin tygodniowo w przypadku nauczyciela pełnozatrudnionego). Jednocześnie należy podkreślić, że nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego wyłącznie w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki (§ 43 ust. 5, § 68 ust. 10, § 81 ust. 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Zapamiętaj: Oddelegowanie nauczyciela do pracy w komisjach maturalnych w innej szkole odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora danej placówki.

Odrębne zatrudnienie - odrębne prawa i obowiązki

Nauczyciel może podjąć zatrudnienie w innej szkole lub placówce oświatowej. Jednak decyzja o podjęciu zatrudnienia jest indywidualną sprawą nauczyciela. Zatrudnienie takie nie może kolidować z innymi stosunkami pracy nauczyciela, bowiem nauczyciel w takim przypadku nie wywiązuje się z nałożonych w pierwszym stosunku pracy obowiązków, co może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym lub karą porządkową. Nie jest zatem możliwe, aby nauczyciel w godzinach realizacji zajęć obowiązkowych w podstawowym stosunku pracy realizował inne zadania i zajęcia wynikające ze stosunku pracy zawartego odrębnie.

Na czas matury urlop bezpłatny w drugiej szkole

Nauczyciel powinien uzgodnić z dyrektorem kwestie związane z realizacją zajęć w dniu egzaminów lub wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o urlop bezpłatny w sytuacji, gdy zadania wynikające z odrębnego zatrudnienia kolidują z obowiązkami wykonywanymi w ramach podstawowego stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 2, ust. 2b ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).
  • § 43 ust. 5, § 68 ust. 10, § 81 ust. 5 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.).

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29923 )
Array ( [docId] => 29923 )

Array ( [docId] => 29923 )