Przydział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli

Data: 27-05-2015 r.

Dyrektor szkoły przydzielając godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli musi mieć świadomość, że wiążą się one z dodatkowymi obowiązkami i uzyskaniem dodatkowego wynagrodzenia. Dyrektor szkoły planując czas pracy nauczycieli musi pamiętać o respektowaniu zasady równego traktowania pracowników.

Dyrektor szkoły planuje dla nauczycieli pracę w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli w związku z nieobecnością innego nauczyciela istnieje zagrożenie niezrealizowania podstawy programowej. Godziną ponadwymiarową jest dla nauczycieli każda godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela).

 

Przydzielając godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli dyrektor szkoły bierze pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć, ale jeżeli w szkole zatrudnia się więcej niż jednego nauczyciela o takim samym przygotowaniu, dyrektor planując czas pracy nauczycieli musi uwzględniać obowiązek przestrzegania zasady równego traktowania o której mówi rozdział IIa Kodeksu Pracy.

Dyrektor szkoły musi sprawiedliwie przydzielać godziny ponadwymiarowe

Praca w godzinach ponadwymiarowych wiąże się dla nauczycieli nie tylko z dodatkowymi obowiązkami, ale również z otrzymywaniem dodatkowego wynagrodzenia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Zdaniem Sądu Najwyższego pozbawienie nauczyciela pracy w godzinach ponadwymiarowych, przy jednoczesnym obciążeniu takimi zajęciami innych nauczycieli, może być wyrazem naruszenia zasady równego traktowania przez dyrektora szkoły. Nieprzydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych może bowiem stanowić o niekorzystnym ukształtowaniu warunków zatrudnienia (wyrok SN II PK 178/11).

Za dyskryminację dyrektor szkoły odpowiada przed sądem pracy

Dyrektor szkoły, jako pracodawca w stosunku do nauczycieli ma obowiązek przestrzegania przepisów, które zawiera Karta Nauczyciela, a w kwestiach nieregulowanych tą ustawą – kodeksu pracy. Zgodnie z podstawowymi przepisami prawa pracy jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu jest niedopuszczalna, a za dyskryminację uznaje się m.in. mniej korzystne kształtowanie sytuacji jednego pracownika w porównaniu z innym. Jeżeli nauczyciel potrafi dowieść, że dyrektor szkoły nie przydzielił mu godzin ponadwymiarowych ze względu na kierowanie się niesprawiedliwymi kryteriami, to dyrektor szkoły musi liczyć się z wniesieniem przez nauczyciela pozwu do sądu pracy.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r. II PK 178/11

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37220 )
Array ( [docId] => 37220 )