Nauczyciel nie powinien przyjmować zwolnienia z WF od rodziców

Data: 04-09-2014 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego nie powinien brać pod uwagę zwolnień z ćwiczeń wypisanych przez rodziców lub opiekunów. Dyrektor szkoły ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, a w przypadku jego braku – wymagać pełnego uczestnictwa w lekcji. Kwestia zwolnień nie zawsze jest jednak jasna dla nauczycieli, którzy zwyczajowo przyjmują kartki od rodziców.

Podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego s a przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych. Zgodnie z §8 dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas wskazany w tej opinii. Rozporządzenie nie przewiduje dodatkowych okoliczności dla nauczycieli, w których możliwe byłoby zwolnienie ucznia z zajęć bez zaświadczenia lekarskiego.

Nauczyciel wychowania fizycznego  zwalnia tylko z niektórych ćwiczeń

Nauczyciel wychowania fizycznego może zadecydować o zwolnieniu ucznia z  wykonywania niektórych planowanych ćwiczeń, jeżeli w danym dniu uczeń ten zgłasza dolegliwości zdrowotne. OO problemach tych należy powiadomić rodziców ucznia (§31 ust. 2 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Dyrektor szkoły powinien zwrócić nauczycielowi uwagę, że jeżeli dolegliwości ucznia są poważne, rodziców należy powiadomić od razu. Warto wspomnieć, że prawo oświatowe nie przewiduje dla nauczycieli uprawnienia do zwolnienia ucznia z obecności w szkole bez otrzymania wyraźnej zgody jego opiekuna prawnego.

Dyrektor szkoły powinien kontrolować nauczycieli

Zaświadczenia na podstawie których nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia uczniów z zajęć powinny być przechowywane w dokumentacji ucznia. Dyrektor szkoły powinien weryfikować zaświadczenia przyjmowane przez nauczycieli, ponieważ w roku szkolnym 2014/2015 będą one przedmiotem kontroli planowanych. W rozpoczynającym się roku szkolnym MEN zapowiedziało kontrolę dotyczącą frekwencji uczniów na tych zajęciach. Dla nauczycieli niewłaściwie wywiązujących się z obowiązków dyrektor szkoły może przewidzieć konsekwencje.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35649 )
Array ( [docId] => 35649 )

Array ( [docId] => 35649 )