Część pisemna egzaminu maturalnego - bez dodatkowego wynagrodzenia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-05-2013 r.

Za pracę przy przeprowadzaniu pisemnej części egzaminu maturalnego nauczycielom nie przysługuje bowiem dodatkowe wynagrodzenie. Z kolei jeżeli czas pracy nauczyciela związany z przeprowadzaniem ustnej części egzaminu maturalnego przekroczy obowiązujący danego nauczyciela wymiar pensum to nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym
  (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio:

 • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
 • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej
  (art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela).

Uczestniczenie w części pisemnej egzaminu maturalnego przez nauczyciela powinno odbywać się w ramach czasu pracy nauczyciela przeznaczonego na zajęcia statutowe (do 40 godzin tygodniowo w przypadku nauczyciela pełnozatrudnionego).

Uwaga! Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem części pisemnej egzaminu maturalnego odbywa się w ramach obowiązującego nauczyciela tygodniowego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia (do 40 godzin tygodniowo w przypadku nauczycieli pełnozatrudnionych) (art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel uczestniczy w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (art. 42 ust. 2b pkt 1 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem części ustnej egzaminu maturalnego odbywa się w ramach obowiązującego nauczyciela pensum.

Uwaga! W sytuacji, gdy czynności te przekroczą obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych nauczyciel uprawniony będzie do wynagrodzenia za zrealizowane w ramach tych czynności godziny, jak za godziny ponadwymiarowe (art. 9c ust. 12 ustawy o systemie oświaty).

Zastosuj: Jeśli nauczyciel został zobowiązany do pracy podczas egzaminu maturalnego w czasie wolnym od pracy to za pracę przysługuje mu zatem dzień wolny lub odrębne wynagrodzenie.

Podstawa prawna:

 • art. 42 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 42c ust. 1 i ust. 3Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • art. 9c ust. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30363 )
Array ( [docId] => 30363 )

Array ( [docId] => 30363 )