Dodatek uzupełniający dla nauczycieli – zgodny z Konstytucją

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-07-2013 r.

Samorządy będą musiały znaleźć w swoich budżetach środki na coroczne wyrównania zaniżanych nauczycielskich pensji. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że zasady wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających są zgodne z Konstytucją, mimo że samorządy nie otrzymują na ten cel dodatkowych pieniędzy.

Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek zagwarantowania nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, tzw. średnich wynagrodzeń, które wynoszą dla:

  • nauczyciela stażysty - 100 %,
  • nauczyciela kontraktowego - 111 %,
  • nauczyciela mianowanego - 144 %,
  • nauczyciela dyplomowanego - 184 %

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

31 stycznia – termin wyrównania zaniżonych pensji

W przypadku nieosiągnięcia tych stawek organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy pomiędzy faktycznymi wydatkami na nauczycielskie pensje w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Tak wyliczoną kwotę dzieli się pomiędzy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nastąpiło zaniżenie pensji i wypłaca się im do 31 stycznia następnego roku, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Zdaniem samorządów brak zapewnienia środków na wypłaty dodatków jest niezgodny z Konstytucją

Samorządy protestowały przeciwko takim zasadom wypłacania dodatku uzupełniającego. Ich zdaniem przepis art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela narusza art. 167 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. W ocenie samorządów nałożenie na nich obowiązku wypłacania dodatków uzupełniających, bez jednoczesnego zagwarantowania im na ten cel dodatkowych środków jest niezgodne z Konstytucją.

16 lipca TK orzekł o zgodności art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela z Konstytucją

Sprawa jednorazowego dodatku uzupełniającego trafiła przed Trybunał Konstytucyjny. Dnia 16 lipca Trybunał rozpoznał odroczoną w kwietniu sprawę dotyczącą zgodności zasad wypłacania dodatku uzupełniającego z Konstytucją. O zbadanie konstytucyjności art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela wystąpiło 5 gmin.

Trybunał uznał, że zasady wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających są zgodne z Konstytucją. Zdaniem Trybunału sam fakt, że dochody samorządów nie są wystarczające, by realizować wszystkie nałożone na nich zadania publiczne nie może przesądzać o naruszeniu art. 167 ust. 1 Konstytucji. Trybunał podkreślił, że obowiązek zapewnienia nauczycielom wynagrodzeń o określonej średniej wysokości z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego istnieje od 2002 r. zaś obowiązek wypłacania nauczycielom dodatków uzupełniających wprowadzono w 2009 r., na skutek niewypełniania przez samorządy przepisów o średnich pensjach nauczycieli.

W praktyce: Wyrok oznacza, że tak, jak do tej pory samorządy, które nie zagwarantują średnich nauczycielskich pensji w podległych sobie szkołach będą musiały wyrównać je w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Termin wypłaty tego dodatku to 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, za który wypłaca się dodatek.

Źródło:

  • Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 r. w spr. K 13/10.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 3, art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674).

Agnieszka Rumik, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30382 )
Array ( [docId] => 30382 )

Array ( [docId] => 30382 )