Dodatek za wysługę lat przysługuje z każdego miejsca pracy

Kategoria: Płace i finanse
Data: 06-08-2013 r.

Pracownik samorządowy zatrudniony w kilku szkołach jednocześnie ma prawo do dodatku za wysługę lat w każdym miejscu pracy. Przy obliczaniu stażu należy pamiętać tylko o jednym ograniczeniu, że praca równoległa nie skutkuje zdublowaniem stażu pracy.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, m.in. dodatek za wieloletnią pracę. Pierwszy dodatek stażowy przysługuje po 5 latach pracy, w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jest to maksymalna stawka procentowa dodatku, jaką może otrzymać pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przykładowo do okresów tych zalicza się:

 1. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium otrzymywanego w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dla dorosłych lub dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej albo skierowanemu przez starostę na szkolenie;
 2. okres pracy w gospodarstwie rolnym;
 3. okres czynnej służby wojskowej;
 4. okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego;
 5. okres pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia w tym okresie;
 6. okres, za który przysługuje odszkodowanie, w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z przyczyn nie dotyczących pracowników;
 7. okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy;
 8. okres urlopu wychowawczego;
 9. okres pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie;
 10. okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego w związku z upadłością lub likwidacją pracodawcy;
 11. okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy;
 12. okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole oraz w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy;

Obowiązujące przepisy nie ograniczają prawa do dodatku za wysługę lat do podstawowego miejsca pracy. Należy jednak pamiętać, że do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30388 )
Array ( [docId] => 30388 )

Array ( [docId] => 30388 )