Dyrektor raportuje wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 06-02-2015 r.

Poszczególni dyrektorzy dysponują przydzieloną im pulą środków na doskonalenie zawodowe respektując przy tym reguły wydatkowania środków. Organ prowadzący nie może narzucać dyrektorowi określonego sposobu ich wydatkowania, zwłaszcza jeśli miałoby to się odbyć niezgodnie z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli.

Na każdy rok budżetowy organ prowadzący opracowuje plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół składane do 30 listopada danego roku. W planie dokonuje rozdziału środków na poszczególne szkoły. W związku z tym poszczególni dyrektorzy dysponują przydzieloną im pulą środków respektując przy tym reguły wydatkowania środków.

Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając:

  1. program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe,

  2. plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

  3. wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Do 31 marca danego roku dyrektor szkoły składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

Dyrektor opracowując sprawozdanie powinien wyciągnąć wnioski na przyszył rok, zobaczyć, które kursy i szkolenia najbardziej przełożyły się na poprawę jakości pracy szkoły oraz zadowolenie i satysfakcję nauczycieli.

Organ prowadzący nie może wywierać nacisków na dyrektora, by wydatkował środki na konkretnego nauczyciela, zwłaszcza jeśli przeznaczenie środków nie odpowiada opisanym wyżej założeniom. Ingerencja organu prowadzącego może dotyczyć wyłącznie wyegzekwowania działań zgodnych z prawem, gdyby na przykład stwierdzono uchybienia w działaniach dyrektora.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36515 )
Array ( [docId] => 36515 )