Dyrektor szkoły nie może pozbawić nauczyciela dodatku funkcyjnego

Kategoria: Płace i finanse
Data: 26-12-2013 r.

Dodatek funkcyjny jest przewidziany dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły. Dyrektor szkoły nie może odmówić jego wypłacania ani oczekiwać od nauczycieli zrzeczenia się go na rzecz szkoły.

Karta Nauczyciela wskazuje, że dodatek funkcyjny to składnik wynagrodzenia nauczyciela (art. 30 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie nauczyciela uwzględnia go w okresie sprawowania określonej funkcji.

Jeżeli w czasie pełnienia dodatkowych obowiązków nauczyciel nie otrzymywał dodatku funkcyjnego, to może domagać się w ciągu trzech lat od dnia, w którym nabył do niego prawo (art. 291 § 1 Kodeks pracy). Dotyczy to dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu każdej sprawowanej funkcji za którą należy się takie wynagrodzenie nauczyciela.

Dodatku funkcyjnego nie można się zrzec

 

Dodatek funkcyjny jest obligatoryjną częścią wynagrodzenia dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych, pełniących rolę wychowawców klas czy opiekunów nauczycieli realizujących staż na awans zawodowy nauczyciela. Dyrektor szkoły nie tylko nie może odmówić jego wypłacania, ale nie może również namawiać nauczycieli do zrzeczenia się przysługującego wynagrodzenia.

Kwestie, których nie reguluje Karta Nauczyciela odnajdują swoje rozstrzygnięcie m.in. w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 84 tej ustawy, pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia lub przeniesienia prawa do otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę na inną osobę.

O wysokości dodatków nie decyduje dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły nie decyduje o wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycielu, ponieważ ustala ją organ prowadzący szkołę (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela). Organ prowadzący powinien zatwierdzić regulamin wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nad którymi sprawowany jest nadzór pedagogiczny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33447 )
Array ( [docId] => 33447 )