Jak obliczyć trzynastkę za 2013 r. dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 20-01-2014 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez nauczyciela w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Jednak nie wszystkie składniki nauczycielskiej pensji wlicza się do trzynastki.

Ustalając podstawę trzynastej pensji należy brać rzeczywistą kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w danym roku, pomniejszoną m.in. o wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie za czas innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Uwzględnia się przy tym wynagrodzenie zasadnicze i inne świadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Nauczyciel zatrudniony był w 2013 roku w ramach trzech umów, tj. w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, z której od września przebywa w stanie nieczynnym; druga umowa na zastępstwo w okresie od 13 września 2012 do 23 października 2013 r. w wymiarze 17/18; trzecia umowa zawarta 24 października 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. w wymiarze 6/25. Czy do trzynastki należy wliczyć wynagrodzenie tylko z pierwszej umowy, czy także z pozostałych umów?

Obliczając wysokość trzynastki, sumuje się wynagrodzenie za pracę otrzymane przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. W związku z tym do podstawy obliczenia trzynastki należy wliczyć wynagrodzenie, które nauczyciel otrzymał ze wszystkich umów trwających w 2013 roku, z wyłączeniem wynagrodzenia za okres przebywania w stanie nieczynnym.

Obliczając podstawę trzynastki nauczycieli, uwzględnia się:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 6. wynagrodzenie za pracę w święto,
 7. dodatek za uciążliwość pracy przyznany na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
 8. jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela,
 9. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 10. wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

Obliczając podstawę trzynastki, nie uwzględnia się:

 1. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 2. wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy, np. zwolnienia z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem, doraźne zwolnienia związkowe, urlopy okolicznościowe (z tytułu urodzenia dziecka, ślubu lub pogrzebu) i inne nieobecności, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 3. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

(§ 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Przykład: Nauczyciel został zatrudniony w szkole wyłącznie do prowadzenia indywidualnego nauczania ucznia posiadającego orzeczenie o konieczności prowadzenia takiego nauczania. W okresie od 3 października do 12 listopada 2013 r. uczeń był chory i nie można było prowadzić zajęć. Mimo to nauczyciel zachował prawo do wynagrodzenia za czas gotowości do pracy w tym okresie, pomimo że pracy faktycznie nie wykonywał.

W dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2013 rok nie uwzględni się wynagrodzenia, które nauczyciel otrzymał w okresie od 3 października do 12 listopada 2013 r. Było to wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do pracy, które nie podlega wliczeniu do trzynastki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33458 )
Array ( [docId] => 33458 )