Klasyfikacja wydatków na doskonalenie dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 30-08-2014 r.

Wydatki poniesione na doskonalenie dla nauczycieli nie zawsze można zaklasyfikować jako „zakup usług pozostałych”. Jeżeli doskonalenie organizuje podmiot inny niż organ prowadzący, to wydatki mogą być, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, klasyfikowane inaczej.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (art. 70a ust. 1 Karta Nauczyciela). O skierowaniu nauczyciela na szkolenie lub inne formy doskonalenia decyduje dyrektor szkoły. Zasady klasyfikowania kosztów ponoszonych na szkolenia i inne formy doskonalenia dla nauczycieli określa natomiast rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Szkolenia dla nauczycieli organizowane przez organ prowadzący szkołę

Jeżeli dyrektor szkoły zadecyduje o skierowaniu nauczyciela na doskonalenie w formach organizowanych przez organ prowadzący szkołę, a koszty związane z doskonaleniem dla nauczycieli dotyczą np. wynajmu sal, w których odbywa się szkolenie, to wydatek należy zakwalifikować jako „zakup usług pozostałych” zgodnie z § 430 klasyfikacji paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Szkolenie dla nauczycieli organizowane przez podmiot zewnętrzny

W sytuacji, gdy szkolenie dla nauczycieli jest organizowane przez podmiot zewnętrzny, inny niż organ prowadzący i w związku z tym pojawiają się inne, dodatkowe wydatki, to poniesione koszty klasyfikowane są jako „szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej” – zgodnie z § 470 klasyfikacji paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35620 )
Array ( [docId] => 35620 )

Array ( [docId] => 35620 )