Maksymalne wynagrodzenia w przedszkolach niepublicznych – limity obowiązują od 1 stycznia

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 30-01-2018 r.

1 stycznia 2018 r. wprowadzono ustawowy limit wydatków pokrywanych z dotacji, które można przeznaczyć na wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych. Sprawdź, jaką kwotę dotacji można w praktyce wydać na wynagrodzenia dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, pokrywane z dotacji nie może przekraczać miesięcznie 250% lub 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego

Wynagrodzenie nieprzekraczające 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela dotyczy przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert o którym mowa w art. 22 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ogłaszanego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta z zastrzeżeniem, że przedszkole to musi spełniać warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Spełnienie warunków określonych w art. 17 ust. 1 oznacza, że przedszkole:

a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

b) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy,

c) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,

d) liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25,

e) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z. 2017 r. poz. 1591),

f) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe.

150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego

Wynagrodzenie nieprzekraczające 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela dotyczy  niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, których nie dotyczy limit w wysokości 250% o którym mowa powyżej.

Dwie kwoty limitu na podstawie ustawy budżetowej

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (art., 30 ust. 3 Karty Nauczyciela). Ustawa budżetowa na rok 2018 wskazuje, że w roku tym kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli ma wynosić:

  • od 1 stycznia 2018 roku – 2.752,92 zł
  • od 1 kwietnia 2018 roku – 2.890,57 zł.

Możemy więc policzyć, że wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie wynosić:

  • od 1 stycznia 2018 roku – 5.065,37 zł (ponieważ: 2752,92 x 184% = 5.065,3728)
  • od 1 kwietnia 2018 roku – 5.318,65 zł (ponieważ: 2890,57 x 184% = 5.318,6488)

Posiadając te dane możemy natomiast obliczyć wysokość maksymalnego wynagrodzenia dyrektora przedszkola, którą będzie można pokryć z dotacji:

1) w przypadku osób uprawnionych do 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie to:

- od 1 stycznia 2018 roku – 12.663,43 zł (ponieważ 5065,37 x 250% = 12.663,425)

- od 1 kwietnia 2018 roku – 13.296,63 zł (ponieważ 5318,65 x 250% = 13.296,625)

2) w przypadku osób uprawnionych do 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie to:

- od 1 stycznia 2018 roku – 7.598,06 zł (ponieważ 5065,37 x 150% = 7.598,055)

- od 1 kwietnia 2018 roku – 7.977,98 zł (ponieważ 5318,65 x 150% = 7.977,975)

Dyrektor przedszkola niepublicznego może pobierać po 1 stycznia 2018 r. wyższe wynagrodzenie niż wynoszące 150% (250%) średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, pod warunkiem, że nie będzie ono pochodziło z dotacji, ale np. z czesnego uiszczanego przez rodziców wychowanków.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

W innych źródłach znalazłam informację, że średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego od 01.04.2018r. wynosiło 5336,37 zł.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40857 )
Array ( [docId] => 40857 )