Trzynastka za 2017 rok – w jakiej wysokości dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 15-01-2018 r.

Pracownicy publicznych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych wkrótce otrzymają tzw. trzynastą pensję. Sprawdź co uwzględnić obliczając podstawę trzynastki za 2017 rok.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Wysokość trzynastki nauczyciela

Do podstawy trzynastki dla nauczycieli należy wliczyć:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto,
 • dodatek za uciążliwość pracy przyznany na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 KN,
 • jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

Obliczając podstawę trzynastki nie uwzględnia się:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

Wysokość trzynastki pracowników niepedagogicznych

Obliczając podstawę trzynastki pracowników niepedagogicznych sumuje się otrzymane w roku kalendarzowym wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia pracownika do pracy), z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
 • wynagrodzenia za czas innej niż urlop wypoczynkowy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy
  (§6 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. )

Czy należy  wliczyć do podstawy trzynastki:

 • wynagrodzenie otrzymane z drugiej - równolegle trwającej - umowy (umowy na zastępstwo)?

TAK

 • wynagrodzenie otrzymane z umowy zlecenia zawartej obok umowy o pracę?

NIE

 • wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

TAK

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

TAK

 • dodatek stażowy za czas choroby pracowników niepedagogicznych?

TAK

 • wynagrodzenie za czas choroby?

NIE

 • wynagrodzenie za dni opieki nad zdrowym dzieckiem?

NIE

 • wynagrodzenie za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny?

NIE

 • wynagrodzenie za urlop macierzyński?

NIE

 • wynagrodzenie za urlop ojcowski?

NIE

 • premia uznaniowa wypłacona jednorazowo?

NIE

 • nagroda z okazji DEN?

NIE

 • nagroda jubileuszowa?

NIE

 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy?

NIE

 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

TAK

 • dodatek uzupełniający nauczyciela wypłacony w 2017 r.?

TAK, w pełnej wysokości

NIE

 • wynagrodzenie za stan nieczynny?

NIE

 • zasiłek na zagospodarowanie?

NIE

 • odprawa dla nauczyciela w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?

NIE

 • odprawa emerytalno-rentowa?

NIE

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.?

NIE

 • odszkodowanie zasądzone przez sąd za okres pozostawania bez pracy?

TAK

 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

NIE

Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40835 )
Array ( [docId] => 40835 )