Nieterminowe wypłacenie nagrody jubileuszowej - grzywna i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kategoria: Płace i finanse
Data: 29-08-2016 r.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Za nieterminową wypłatę świadczeń ze stosunku pracy ma prawo zażądać od pracodawcy odsetek. Sprawdź, kiedy roszczenie o odsetki od nieterminowej wypłaty nagrody jubileuszowej w przedszkolu ulegnie przedawnieniu.

Za nieterminową wypłatę świadczeń ze stosunku pracy pracownik ma prawo zażądać od pracodawcy odsetek. Jednak zarówno roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej, jak i roszczenie o odsetki za opóźnienie w wypłacie tego świadczenia ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, licząc od dnia wymagalności tych świadczeń.

Za nieterminową wypłatę – odsetki…

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Z tym dniem roszczenie o wypłatę nagrody staje się wymagalne. Wymagalność ta następuje z mocy prawa i nie jest konieczne, aby pracownik wezwał przedszkole do zapłaty nagrody. Jeżeli dyrektor przedszkola spóźnia się z wypłaceniem nagrody, pracownik może żądać odsetek za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca (dłużnik) nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, pracownikowi należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, pracownik może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Od 1 stycznia 2016 r. odsetki ustawowe wynoszą 5% w skali roku.

...i naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Konieczność zapłaty odsetek nauczycielowi, któremu nie wypłacono nagrody jubileuszowej we właściwym terminie może zostać uznana za czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ich poszczególnych rodzajów.

Nieterminowe wypłacanie świadczeń pracowniczych grozi grzywną

Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, takich jak np. nagroda jubileuszowa. Pracodawca, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Przedawnienie roszczeń nie zakazuje wypłaty nagrody

Jeżeli roszczenie o zapłatę nagrody jubileuszowej ulegnie przedawnieniu, pracodawca może wypłacić nagrodę, ale nie musi. Jeżeli zadecyduje o wypłacie, również powinien mieć na uwadze przepisy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor przedszkola może odpowiedzieć za wydatek dokonany bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Grzegorz Ilnicki, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39398 )
Array ( [docId] => 39398 )

Array ( [docId] => 39398 )