Potrącenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie porządku pracy

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Karta Nauczyciela pozwala na wymierzanie kar porządkowych dla nauczycieli zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy. Dyrektor szkoły może wymierzyć karę pieniężną – wówczas jej egzekucja może polegać na potrąceniu z wynagrodzenia. Potrącenia można dokonać dopiero po terminie uprawniającym nauczyciela do wniesienia sprzeciwu. 

Dyrektor szkoły może zastosować wobec nauczyciela karę pieniężną w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o naruszeniu porządku pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się przez nauczyciela tego naruszenia (art. 109-112 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

 
  • nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
  • opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia
  • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy

(art. 108 § 2- § 4 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Wysokość i potrącenie kary pieniężnej

Wysokość kar pieniężnych dla nauczycieli nie jest uzależniona od arbitralnej decyzji dyrektora szkoły. Kara za jedno przekroczenie porządku pracy oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może przekroczyć wysokości jednodniowego wynagrodzenia nauczyciela. Łączne kary pieniężne nie mogą natomiast  przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia należnego nauczycielowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 kodeksu pracy  (art. § 3 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie dokonuje potrącenia natychmiast po ukaraniu

Nakładając karę porządkową dyrektor szkoły musi pamiętać, że prawo pracy przewiduje dla nauczycieli prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu (art. 112 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Jeżeli w ciągu 7 dni nauczyciel nie zgłosi sprzeciwu, dyrektor szkoły decyduje o potrąceniu kary z wynagrodzenia w miesiącu następującym po nałożeniu kary.

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele związane z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 108 § 4 Kodeks pracy).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37384 )
Array ( [docId] => 37384 )