Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom

Kategoria: Płace i finanse
Data: 12-10-2015 r.

Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zasady przyznawania stypendium – w regulaminie

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W regulaminie tym określa się również:

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

1)  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

2)  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a)      stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
b)      stypendium Prezesa Rady Ministrów,
c)      stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
d)     stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Barbara Jarosz, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37883 )
Array ( [docId] => 37883 )

Array ( [docId] => 37883 )