Świadczenie urlopowe - wysokość i terminy wypłacenia świadczenia w przedszkolu

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 20-06-2017 r.

W 2017 r. wysokość świadczenia urlopowego przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nauczyciela, pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny, wynosi  1.185,66 . Jego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Prawo do świadczenia urlopowego dla nauczycieli zostało określone wprost w Karcie Nauczyciela. Oznacza to, że prawo do otrzymania tego świadczenia mają tylko nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty. Świadczenie urlopowe nie przysługuje zatem ani pracownikom niepedagogicznym, ani osobom zatrudnionym na podstawie ustawy o systemie oświaty czy umowę cywilnoprawną. Ponadto nie przysługuje nauczycielom emerytom lub rencistom nieświadczącym czynnie pracy w szkole. Oczywiście osoby takie mogą otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, jednakże będzie ono przyznawane w wysokości i na zasadach określonych w regulaminie ZFŚS w przedszkolu.

Świadczenie urlopowe wypłać najpóźniej do 31 sierpnia 2017 r. …

 

Dyrektor szkoły powinien wypłacić świadczenie urlopowe nie później 31 sierpnia każdego roku. Jest to rozwiązanie oczywiste, gdyż jednym z czynników wpływających na wymiar świadczenia jest okres zatrudnienia w danym roku szkolnym. Termin ten jest nieprzekraczalny i warto go respektować, by uniknąć sporu z nauczycielem i konieczności zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

… ale możesz także wcześniej

Ustawa pozwala na wypłacenie świadczenia urlopowego przed zakończeniem roku szkolnego, ponieważ określa jedynie końcowy termin wypłaty świadczenia, jednak w niektórych sytuacjach może rodzić to konieczność przeprowadzenia dodatkowych obliczeń i wyrównania świadczenia 31 sierpnia. Wcześniejsza wypłata świadczenia nie jest zatem obowiązkiem dyrektora i nie przynosi szkole żadnych dodatkowych korzyści.

ZASTOSUJ!

Świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w przedszkolu w danym roku szkolnym. Mimo że świadczenie to jest wypłacane do 31 sierpnia, przysługuje także tym nauczycielom, którzy pracowali tylko przez część roku szkolnego, a ich stosunek pracy zakończył się przed dniem wypłaty tego świadczenia. 

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony np. do końca czerwca, nic nie stoi na przeszkodzie, by wypłacić mu świadczenie urlopowe w ostatnim dniu jego pracy. Wcześniejsza wypłata świadczenia urlopowego mogłaby się okazać świadczeniem nienależnym np. w przypadku śmierci nauczyciela przed zakończeniem planowanego okresu zatrudnienia, wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron czy też skorzystania przez nauczyciela z urlopu bezpłatnego.

W przedszkolach niepublicznych - zgodnie z przepisami o ZFŚS

W przedszkolach niepublicznych nie stosuje się art. 53 Karty Nauczyciela obligującego do wypłaty świadczenia na zasadach opisanych wyżej. Nie oznacza to, że nauczyciele w nich zatrudnieni nie mogą otrzymać świadczenia urlopowego. W tym zakresie stosuje się przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy te uprawniają pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników (na 1 stycznia danego roku, w przeliczeniu na pełne etaty) do rezygnacji z tworzenia ZFŚS. Zamiast tworzyć ZFŚŚ pracodawca może, choć nie musi postanowić o wypłacaniu pracownikom świadczenia urlopowego. Rezygnacja z wypłacania świadczenia urlopowego wymaga przekazania pracownikom stosownej informacji do końca stycznia danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń). Jeśli zaś taki pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników (bez względu na wymiar etatu), wówczas informację tę powinien zawrzeć w regulaminie wynagradzania.

W odróżnieniu od przedszkoli samorządowych, świadczenie urlopowe w ww. placówkach jest ściśle związane z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Świadczenie to wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40472 )
Array ( [docId] => 40472 )