Wycena darowizny pomocy dydaktycznych

Kategoria: Płace i finanse
Data: 07-08-2013 r.

Dokonując wyceny darowizny pomocy dydaktycznych nie trzeba bezwzględnie uwzględniać ich wartości. Jednostka może przyjąć, że pomoce dydaktyczne będą podlegały jedynie ewidencji ilościowej. Nie trzeba będzie wówczas ponownie wyceniać wyposażenia otrzymanego w formie darowizny.

W jednostkach oświatowych pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł (tzw. wyposażenie) ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Służy ono do rozliczenia stanu środków trwałych, które umarza się lub amortyzuje w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wskazuje, że jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane np. środki służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych (pomoce dydaktyczne).

Nie oznacza to jednak, że wszystkie pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł lub wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być księgowane na tym koncie.

Wyjątki można określić w polityce


W zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym zasad rachunkowości można zawrzeć zapis określający zakres pozostałych środków trwałych, które placówka oświatowa chce wyłączyć z ewidencji wartościowej.

Jako kryterium jednostka może wówczas przyjąć cenę lub rodzaj poszczególnych składników otrzymanego majątku. W polityce rachunkowości można zatem określić, że np. pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500 zł lub wyposażenie danego rodzaju (np. pomoce dydaktyczne) podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.

Wartość określona w decyzji

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości określa także, że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz 330 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289).

Karol Zawadzki


Zobacz także:


Tagi: darowizna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30390 )
Array ( [docId] => 30390 )

Array ( [docId] => 30390 )