Wynagrodzenie nauczyciela – będzie dodatek uzupełniający dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 13-08-2013 r.

Samorządy mają obowiązek wypłacania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, ponieważ art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zgodny z konstytucją. Obowiązek ten istnieje od 2002 roku i nie jest dla samorządów nowym zadaniem własnym wprowadzonym nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela w 2009 roku.

Karta Nauczyciela nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wypłacania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, jeżeli między wydatkami poniesionymi w danym roku na wynagrodzenia dla nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ich średnim wynagrodzeniem wystąpiła różnica (art. 30a ust. 1-3 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela przed Trybunałem Konstytucyjnym

Przepis dotyczący dodatku uzupełniającego dla nauczycieli został zaskarżony jako niezgodny z konstytucją. Uznano, że mimo zobowiązania samorządów do wypłacania dodatku dla nauczycieli, w subwencji oświatowej nie przewidziano środków na ten cel. Niezależnie od subwencji, jednostki samorządu terytorialnego muszą zagwarantować środku na dodatek uzupełniający dla nauczycieli w planach finansowych na dany rok. Konstytucyjność tego obowiązku podważono powołując się na konstytucyjną zasadę zachowania właściwych proporcji między wysokością dochodów samorządów, a zakresem ich zadań.

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku stwierdził, że konstytucja pozostawia władzy ustawodawczej szeroki margines swobody w zakresie przyporządkowania środków finansowych.

Trybunał Konstytucyjny nie posiada kompetencji do rozstrzygania o trafności alokacji tych środków. Na tej podstawie stwierdzono, że art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji (K 13/10). Samorządy mają zatem obowiązek wypłacania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w terminie do 31 stycznia danego roku.

Podstawa prawna: art. 33a ust. 1-3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30391 )
Array ( [docId] => 30391 )

Array ( [docId] => 30391 )