Nowa Karta Nauczyciela – MEN uzupełnia projekt nowelizacji

Data: 02-04-2013 r.

MEN uzupełniło projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Doprecyzowano kwestię ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli i uczestniczenia rady rodziców w ocenie pracy nauczyciela starającego się o awans. Nie wycofano się z propozycji obejmujących urlop zdrowotny i urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Projekt został wysłany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 21 marca 2013 r. Ministerstwo chce, aby nauczyciele w okresach miesięcznych ewidencjonowali swój czas pracy, w tym wszystkie zadania wykonywane ponad prowadzenie lekcji (spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe, udział w radach pedagogicznych). Zadania te w dalszym ciągu ma przydzielać dyrektor szkoły, który mając wgląd w ewidencje będzie mógł lepiej dysponować czasem pracy nauczycieli. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy ma zwiększyć motywację nauczycieli.

Urlop zdrowotny nauczyciela po 20 latach pracy

MEN nie wycofuje się z propozycji zmiany zasad na jakich ma być udzielany urlop zdrowotny nauczyciela. Resort chce, aby o urlop zdrowotny nauczyciele mogli ubiegać się dopiero po 20 latach pracy (obecnie Karta Nauczyciela daje taką możliwość po 7 latach). O potrzebie udzielenia tego urlopu ma decydować lekarz medycyny pracy, a nie lekarz rodzinny. Ponadto maksymalny okres, jaki nauczyciel będzie mógł spędzić na urlopie dla poratowania zdrowia ma wynosić rok, a nie trzy lata. Według ustawodawcy obecne rozwiązania negatywnie wpływają na organizację pracy szkoły, negatywnie wpływają na proces edukacyjny oraz generują wysokie koszty prowadzenia placówki.

Urlop wypoczynkowy – 47 dni

Roczny wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela ma wynosić 47 dni i będzie można skorzystać z niego w dowolnym terminie, pod warunkiem, że nie zdezorganizuje to pracy szkoły. Nauczyciele, którzy chcą mieć wolne w okresie przerw świątecznych, będą musieli wykorzystać dni przeznaczone na urlop wypoczynkowy. Dyrektor szkoły będzie dysponował czasem nauczycieli w dni, kiedy w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale nie zgłosili oni chęci skorzystania z urlopu. Każdy nauczyciel będzie miał prawo do 28 dniowego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Karta Nauczyciela zwiększy możliwości rodziców

Resort edukacji chce, aby przedstawiciele rady rodziców uczestniczyli w procedurze awansu zawodowego oraz ocenie pracy nauczyciela. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapoznania się z opinią rady rodziców, której uzyskanie będzie obowiązkowe podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela. Ponadto przedstawiciel rady rodziców ma być obserwatorem prac komisji nadających stopień awansu.

Pozostałe zmiany, jakie ma przynieść nowa Karta Nauczyciela

  • zmiana zasad rozliczania puli na średnie wynagrodzenia – środki będą dzielone na wszystkich nauczycieli, bez podziału na stopnie awansu zawodowego,
  • zwiększenie elastyczności regulacji dotyczących dodatków uzupełniających – dodatek będzie naliczany dla wszystkich nauczycieli, bez podziału na stopnie awansu zawodowego,
  • odejście od niektórych dodatków – Karta Nauczyciela ma zmniejszyć liczbę dodatków dla nowych nauczycieli (odejście od dodatku mieszkaniowego i dodatku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do użytkowania działki gruntu szkolnego) oraz wprowadzić stałą wysokość dodatku wiejskiego (10% kwoty bazowej z 2013 r.),
  • ustawowe uregulowanie postępowania dyscyplinarnego – Karta Nauczyciela ma określać te zasady zamiast odrębnego rozporządzenia.

Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji społecznych. Zgodnie z obecnymi założeniami, nowa Karta Nauczyciela ma obowiązywać od 1 września 2014 roku.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 21.03.2013 r.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30566 )
Array ( [docId] => 30566 )

Array ( [docId] => 30566 )