Za okres urlopu wychowawczego nie przysługuje urlop uzupełniający

Data: 12-04-2013 r.

Nauczycielowi nie przysługuje urlop uzupełniający za okres urlopu wychowawczego. Jeśli nauczyciel ma zaległy urlop wypoczynkowy to urlop wychowawczy powinien zakończyć się przed feriami letnimi, tak by nauczyciel mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego w roku, w którym wraca do pracy po urlopie wychowawczym.

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu uzupełniającego do 8 tygodni, gdy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w czasie ferii letnich i zimowych z powodu:

  • niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego
    (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj: Urlop wychowawczy w czasie ferii letnich i zimowych nie daje prawa do urlopu uzupełniającego.

Urlop wychowawczy kończy się przed wakacjami lub 31 sierpnia

Zasadą jest, że termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego. W takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu (art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela). Jednakże gdy w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nauczyciel nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych (art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela).

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nauczyciel rozpoczyna korzystanie z urlopu wychowawczego nie daje prawa do urlopu uzupełniającego, lecz urlop ten jest wykorzystywany w czasie ferii letnich przypadających po powrocie nauczyciela z urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 66 ust. 1, art. 67a ust. 3, art. 67c ust. 2.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30568 )
Array ( [docId] => 30568 )