Studiujące zaocznie dziecko nauczyciela może korzystać z ZFŚS

Autor: Wysocka Marta
Data: 11-07-2015 r.

Ustawa o ZFŚS nie określa, czy studenci studiów zaocznych mogą korzystać z ZFŚS w szkole, w której zatrudniony jest ich rodzic. Szczegółowe uregulowania dotyczące uprawnień do korzystania z ZFŚS w szkole dyrektor szkoły powinien zawrzeć w regulaminie obowiązującym w szkole.

Regulacje zawarte w ustawie o ZFŚS wskazują, że uprawnienie do korzystania z ZFŚS w szkole przysługują pracownikom i ich rodzinom – bez szczegółowego wskazania, jakie warunki muszą spełniać członkowie rodziny ani kto dokładnie zalicza się do tego grona (art. 2 pkt 5 ustawa o ZFŚS). Na podstawie ustawy nie można zatem uznać, że dziecko pracownika, które studiuje w trybie zaocznym nie jest uprawnione do korzystania z Funduszu. Ze względu na brak szczegółowych uregulowań dyrektor szkoły powinien zadbać, aby te i podobne kwestie zostały doprecyzowane  w regulaminie ZFŚS w szkole.

Dyrektor szkoły powinien doprecyzować pojęcie „członka rodziny”

 

Pojęcie „członka rodziny” użyte w ustawie o ZFŚS jest ma charakter ogólny i wymaga doprecyzowania, aby nie pozostawiało wątpliwości odnośnie tego, kto dokładnie może ubiegać się o pomoc z ZFŚŚ. Dyrektor szkoły musi pamiętać, że skoro jednakowe kryteria stosuje się dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, to również w odniesieniu do członków ich rodzin nie można stosować jakiegokolwiek rozróżnienia w zakresie uprawnień.

W praktyce dyrektor szkoły najczęściej stosuje analogię do regulacji zawartych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które do katalogu osób zaliczających się do członków rodziny wymieniają:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
  • małżonka (wdowę i wdowca)
  • rodziców

(art. 67 i art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Regulamin ZFŚS w szkole może wykluczać studentów studiów zaocznych

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dyrektor szkoły precyzując, kto należy do grona uprawnionych do korzystania z ZFŚS w szkole wskazał, iż dzieci pracowników, które studiują zaocznie, ale pozostają na utrzymaniu pracownika, są uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS, albo – dzieci które studiują zaocznie i nie pozostają na utrzymaniu pracownika są wyłączone z prawa do świadczeń.

Ustawa nie ogranicza dyrektora szkoły w opracowywaniu wariantów uprawnień dla członków rodziny, kluczowe znaczenie ma jednak stosowanie równych kryteriów dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz byłych pracowników emerytów i rencistów.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37637 )
Array ( [docId] => 37637 )