Świadczenia z ZFŚS przysługują każdemu pracownikowi

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 09-04-2014 r.

Zasady przyznawania środków z ZFŚS określa regulamin ZFŚS danej szkoły. Jednak są zasady, których musi przestrzegać każda szkoła, niezależnie od tego jakie zapisy posiada w swoim regulaminie.

Osobami uprawnionymi do świadczeń z ZFŚS są:

  1. pracownicy szkoły i ich rodziny. Prawo do świadczeń mają wszyscy pracownicy niezależnie od podstawy zatrudnienia. O statusie pracownika decyduje fakt pozostawania ze szkołą w stosunku pracy a nie efektywne jej świadczenie. Tak więc prawo do świadczeń mają także osoby przebywające na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym etc. Regulamin nie może zatem uzależniać prawa wnioskowania o świadczenie np. od zakładowego stażu pracy czy wymiaru zatrudnienia. Takie samo prawo do świadczeń mają osoby zatrudnione na zastępstwo, jak i na podstawie mianowania; w wymiarze 1/18 etatu jak i w pełnym wymiarze czasu pracy. Pojęcie „rodziny” nie zostało zdefiniowane w ustawie o ZFŚŚ, dlatego regulamin przyznawania świadczeń powinien je sprecyzować.

  2. emeryci i renciści - byli pracownicy szkoły i ich rodziny. Emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania ze środków funduszu socjalnego w tej szkole, która była ich ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę.

Do ustawowego katalogu osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu socjalnego zalicza się także nauczycieli, którzy przeszli na świadczenie kompensacyjne. Nie zalicza się natomiast osób, które rozwiązały stosunek pracy i przeszły na świadczenie przedemerytalne. Regulamin ZFŚS w szkole może jednak przyznawać prawo do świadczeń także tym osobom. Należy także pamiętać, że po nabyciu uprawnień emerytalnych, jeżeli osoby te nigdzie nie pracowały w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego, staną się uprawnionymi do korzystania z ZFŚS, jako byli pracownicy - emeryci szkoły, która była ich ostatnim miejscem zatrudnienia.

  1. inne osoby, którym prawo do świadczeń z ZFŚS przyznano w regulaminie. Pracodawca ma prawo rozszerzyć krąg osób uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego np. o nauczycieli uzupełniających etat w szkole, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, byłych pracowników, którzy korzystają ze świadczeń przedemerytalnych.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34610 )
Array ( [docId] => 34610 )