Jak określić dzień poniesienia kosztu

Kategoria: CIT
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 17-09-2012 r.

Jeśli prowadzisz własną firmę, z pewnością interesuje Cię możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów Twojej działalności. Dowiedz się więc, jak określić dzień poniesienia kosztu.

Koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) kosztami uzyskania przychodu są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła, z wyjątkiem tych, które zostały zaliczone do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Dzień poniesienia kosztu

Koszty uzyskania przychodów – co do zasady – są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Koszty zaniechanych inwestycji

Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

 

Należności z pracy i zasiłki pieniężne wypłacane przez zakład pracy

Należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, a także z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP

Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami zasadniczo rozpoznaje się w momencie osiągnięcia tego przychodu. Koszty te są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, jeżeli zostały poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w danym roku podatkowym lub zostały poniesione po zakończeniu roku podatkowego nie później niż do dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego. Natomiast jeżeli koszty zostały poniesione po dniu, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego, wówczas są potrącalne w roku następującym po roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.

Koszty pośrednio związane z przychodami

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Metoda memoriałowa i kasowa

Podatnicy PIT mogą rozliczać koszty uzyskania przychodów metodą memoriałową (podatnicy prowadzący księgi handlowe) - w tym roku podatkowym, którego dotyczą oraz metodą memoriałową - w tym roku podatkowym, którego dotyczą – lub kasową (podatnicy prowadzący PKPiR) – w dacie poniesienia kosztu. Wyboru metody dokonuje podatnik.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30662 )
Array ( [docId] => 30662 )