Obowiązki podatkowe przy likwidacji spółki

Kategoria: CIT
Data: 12-09-2013 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  postawiona w stan likwidacji zachowuje osobowość prawną, co oznacza, że nadal jest ona podatnikiem. Jako podatnik spółka z o.o. „w likwidacji” powinna złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.  

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na podatników zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego wymóg przekazania tego dokumentu do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.

Złożenie deklaracji CIT-8

W przypadku spółki w likwidacji, która zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji, musi ona złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację CIT-8 – „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych”.

W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, zeznanie to powinno być składane na dni kończące kolejne lata obrotowe, a następnie na dzień zakończenia likwidacji.

Pobranie zryczałtowanego podatku

Wspólnicy będący osobami fizycznymi otrzymują tzw. majątek polikwidacyjny. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po likwidacji stanowi, w rozumieniu ustawy o PIT, przychód z kapitałów pieniężnych. Jest on opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%.

Podatek ten należy pobrać bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu, co niewątpliwe jest rozwiązaniem niekorzystnym dla podatników. Naliczenie i pobranie podatku od przychodu otrzymanego w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki powinno być dokonane przez spółkę z o.o. Termin płatności podatku upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Złożenie deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku składa się na formularzu PIT-8AR – „Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym”. W przypadku przekazania majątku spółki w ramach procedury jej likwidacji deklarację tę składa się do dnia zaprzestania tej działalności do właściwego urzędu skarbowego.

Wspólnik likwidowanej spółki z o.o. będący osobą prawną nie zalicza do przychodów wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją – w części stanowiącej koszt jego nabycia bądź objęcia. Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o. stanowi dochód takiego wspólnika z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP wynosi 19% uzyskanego przychodu.

Rozliczenie VAT

W przypadku likwidacji spółki z o.o. należy dokonać rozliczenia VAT na zasadach ogólnych. Likwidatorzy mają obowiązek upłynnienia majątku spółki, a w tym sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka ma obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego formularza deklaracji VAT-Z – „Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Daria Wierzbińska, Karol Kruk, Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30751 )
Array ( [docId] => 30751 )