Przejście z umowy o pracę na umowę zlecenie zmniejsza koszty pracodawcy

Kategoria: CIT
Data: 29-09-2013 r.

Zawieranie umów cywilnoprawnych jest dla pracodawcy formą zdecydowanie korzystniejszą niż podpisywanie umowy o pracę. Przy takiej formie zatrudnienia nie zawsze trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, a zleceniobiorcą nie przysługuje prawo do płatnego urlopu.

Pracodawcy nie mogą jednak dowolnie zmieniać zawartych z pracownikami umów o pracę na umowy cywilnoprawne. Decydujące znaczenie dla określenia rodzaju umowy ma bowiem jej treść a nie nazwa.

 

Według prawa bilansowego wynagrodzenia stanowią koszty działalności i obciążają wynik finansowy w miesiącu, którego dotyczą. Zgodnie bowiem z zasadą memoriałową (art. 6 ust. 1 UoR) w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Koszty pensji odrębnie księguje się do celów rachunkowych i podatkowych

Księgowanie listy płac oraz kosztów składek na ubezpieczenia pracowników odbywa się w jednostce równolegle – na potrzeby prawa bilansowego oraz na potrzeby kosztów z punktu widzenia przepisów podatkowych. Zarówno koszty wynagrodzeń pracowników, jak i składek ZUS obciążają koszty danego okresu sprawozdawczego – niezależnie od terminu ich zapłaty, a więc bez względu na fakt fizycznego ich uregulowania. Jednak inne zasady określone w ustawach podatkowych mają wpływ na ewidencję księgową, chociażby ze względu na prawidłowość sporządzanych deklaracji podatkowych. Dlatego też, aby poprawnie dokonać księgowań, należy utworzyć konta służące rozliczeniu kosztów wynagrodzeń zarówno od strony rachunkowej, jak i podatkowej.


Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców

W przypadku umowy zlecenia z własnym pracownikiem podlega on obowiązkowi naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę.

Jeśli umowę zlecenia zawarto z osobą będącą pracownikiem innego podmiotu (zlecenia nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy), która z tytułu stosunku pracy uzyskuje przychody podlegające oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to z umowy zlecenia osoba ta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Może jednak do nich przystąpić dobrowolnie (na swój wniosek).

Składka zdrowotna z tytułu umowy zlecenia jest obowiązkowa. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (np. z umowy o pracę i z umowy zlecenia), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Inny moment zaliczenia kosztów wynagrodzeń w zależności od formy zatrudnienia


Ustawa o CIT opiera moment ujęcia wynagrodzeń i składek ZUS w kosztach podatkowych na zasadzie memoriału. Wypłacane wynagrodzenia i inne należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o PIT, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, pracodawcy powinni rozliczać w kosztach podatkowych w miesiącu, za który są należne. Wynika to z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT z tym że warunkiem ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów jest jednak ich wypłata lub postawienie do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.
Zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o CIT rozliczanie kosztów w zgodzie z zasadą memoriałową ma również zastosowanie do składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez płatnika składek), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ustawie przyjęto bowiem zasadę, że składki ZUS stanowiące narzut pracodawcy mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem że składki te zostaną opłacone:
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.
W sytuacji kiedy warunki te nie zostaną dopełnione, składek ZUS stanowiących narzut pracodawcy nie będzie można uznać za koszt uzyskania przychodów. Oznacza to, że wówczas takie koszty należy rozliczać według metody kasowej.

Przy umowach cywilnoprawnych sytuacja wygląda inaczej. Pracodawca rozlicza wynagrodzenia ze stosunku pracy w miesiącu, za który są one należne – nawet jeśli ich wypłata nastąpiła w miesiącu następnym. Warunkiem takiego rozliczenia jest wypłacenie ich lub pozostawienie do dyspozycji pracownikom w terminie.

Tak samo zalicza się w koszty świadczenia pieniężne dla pracowników oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Inna sytuacja występuje w przypadku umów zleceń. Ponieważ jest to działalność wykonywana osobiście, nie zaliczają się ich do kosztów wynagrodzeń z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o CIT. Oznacza to, że w zakresie wynagrodzeń wypłacanych z tytułu zawartych umów zleceń zastosowanie znajdzie metoda kasowa zaliczania do kosztów. Będą więc one zaliczane w koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje faktyczna ich zapłata, a nie w miesiącu, którego dotyczą. Nie ma tu znaczenia terminowość dokonywanych wypłat.

koszty uzyskania przychodu, umowa o pracę, umowa zlecenie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30756 )
Array ( [docId] => 30756 )

Array ( [docId] => 30756 )