Wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji podlega opodatkowaniu PIT

Kategoria: CIT
Data: 29-09-2013 r.

Koszty wynagrodzeń obciążają koszty działalności operacyjnej w okresie, w którym praca była świadczona. Odstępstwo od tej zasady nastąpi wówczas, gdy wynagrodzenia będą podlegać aktywowaniu w bilansie spółki.

Szczególnym rodzajem wynagrodzenia jest odszkodowanie wypłacane w ramach zakazu konkurencji. Nie może być ono niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika, w czasie gdy łączyła go z pracodawcą umowa o pracę. Kalkulując minimalne wynagrodzenie wypłacane w ramach umowy o zakazie konkurencji, należy uwzględnić obok podstawowego wynagrodzenia o pracę także inne jego elementy, np. premie i inne dodatki. Rachunkowość tego typu świadczeń może wywoływać wiele trudności.

 

Sytuacje taką warto więc prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że Spółka A zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W listopadzie 2012 r. członek zarządu złożył wypowiedzenie. Po rozwiązaniu umowy o pracę spółka zawarła z nim umowę o zakazie konkurencji. Umowa obowiązuje przez 18 miesięcy od 1 grudnia 2012 r. W zamian za powstrzymywanie się od świadczenia pracy oraz innej współpracy z podmiotami konkurencyjnymi spółka będzie wypłacać wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji. Będzie ono wypłacane do 10. dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień zostało wypłacone 25 stycznia. Strony ustaliły, że całkowite wynagrodzenie wypłacone w ramach tej umowy będzie wynosić 100.000 zł.

W analizowanym przykładzie pracownik zobowiązał się do przestrzegania zakazu konkurencji przez okres 18 miesięcy. Zatem przez ten okres spółka odnosi korzyść. Zgodnie z zasadą współmierności przychody danego okresu należy pomniejszyć o wszystkie związane z nimi koszty. W przypadku korzystania z zakazu konkurencji przychód spółki nie ma wymiaru nominalnego. Przychód ten należy utożsamiać z korzyścią, jaką spółka odnosi w związku z powstrzymywaniem się pracownika od określonych zachowań. Świadczenia wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowią koszt bilansowy spółki. Koszt ten powinien zostać rozłożony proporcjonalnie przez okres trwania umowy, tj. przez 18 miesięcy.

Charakter ekonomiczny świadczeń wypłacanych w ramach zakazu konkurencji zbliżony jest do świadczeń wypłacanych w ramach umowy o pracę. W związku z tym należy je ewidencjonować i wykazywać w sprawozdaniu finansowym podobnie jak wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Ewidencja w księgach rachunkowych powinna wyglądać w sposób następujący:
  • Wn konto 404 „Wynagrodzenia” (1/18 × 100 000 zł) 5.555,55 zł
  • Ma konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (5.555,55 zł – 111,25 zł) × 18% 4.575,58 zł
  • Ma konto 226 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych” (5.555,55 zł – 4.575,58 zł) 979,97 zł

W sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. i na dzień 31 grudnia 2012 r. należne świadczenie należy wykazać w następujący sposób:

Rachunek zysków i strat
  • Poz. B.V. Wynagrodzenia 5.555,55 zł
Bilans
  • Poz. B.III.2.h Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe – Wobec pozostałych jednostek – z tytułu wynagrodzeń 4.575,58 zł
  • Poz. B.III.2.g Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – z podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 979,97 zł

Na dzień 30 listopada 2012 r., nie należy wykazywać całej kwoty odszkodowania wynikającego z zakazu konkurencji ani jako zobowiązania, ani jako rozliczenia międzyokresowego biernego. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujemy jedynie kwotę 5.555,55 zł. Pozostała część stanowi wynagrodzenie warunkowe, czyli takie, którego powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Wartość tego zobowiązania warunkowego należy wykazać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji spełnia ten warunek. Jest ono poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodu. Jest to wydatek racjonalny i definitywny, a więc może stanowić koszt uzyskania przychodu. Istotnym elementem przy wyznaczaniu kosztu podatkowego jest moment jego potrącenia. Na gruncie przepisów podatkowych odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji stanowi koszty pracownicze. W prawie podatkowym ustawodawca w sposób szczególny uregulował możliwość zaliczania kosztów pracowniczych. Tego typu koszty stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że są one wypłacane w terminie. Jeżeli wynagrodzenia nie zostaną wypłacone w terminie będzie można je ująć w rachunku podatkowym po stronie kosztów dopiero w momencie wypłaty. W omawianej sytuacji odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji zostało wypłacone w terminie późniejszym, niż przewiduje umowa oraz Kodeks pracy. Oznacza to, że spółka będzie mogła je rozliczyć w kosztach podatkowych dopiero w 2013 r.

Różny moment ujęcia kosztów na gruncie ustawy o rachunkowości oraz na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje konieczność kalkulacji podatku odroczonego. Przepisy rachunkowe zobowiązują spółki do kalkulacji podatku odroczonego za pomocą metody bilansowej. Polega ona na porównaniu wartości bilansowej z wartością podatkową danego składnika aktywów lub zobowiązań bilansu. W wyniku takiego porównania powstają różnice przejściowe. Zgodnie z przepisami bilansowymi aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego kalkuluje się od wszystkich różnic przejściowych. Zatem jeśli spółka nie może skorzystać ze zwolnienia z kalkulacji podatku odroczonego, powinna w tym przypadku wyznaczyć aktywa z tytułu tego podatku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30757 )
Array ( [docId] => 30757 )

Array ( [docId] => 30757 )