Ubezpieczenie OC dla członka zarządu

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Każda spółka posiada zarząd. Pełnienie funkcji członka zarządu obarczone jest dużym ryzykiem. Dlatego też spółki często decydują się na zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Powstaje pytanie czy wskazane wydatki można zaliczyć do kosztów?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników. Od tej ogólnej reguły przepisy przewidują wyjątek, zgodnie z którym kosztami podatkowymi będą składki opłacane na podstawie umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wynikających z ustawy o działalności ubezpieczeniowej, tj.:

  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia na życie, jeśli są związane z funduszem inwestycyjnym,
  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem wymienionych wyżej,
  • ubezpieczenia wypadku, w tym przy pracy i choroby zawodowej (świadczenia jednorazowe, powtarzające się, kombinowane i przewóz osób),
  • ubezpieczenia choroby (świadczenia jednorazowe, powtarzające się i kombinowane).

 

Należy przy tym pamiętać, że składki na wymienione wyżej ubezpieczenia będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych, jeśli będą spełnione łącznie następujące warunki:

  1. uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca,
  2. umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: wypłatę wartości odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy i wypłatę z tytułu dożycia określonego w umowie wieku.

W omawianej kwestii organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko zgodnie z którym wartość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla firmy, która opłaca to ubezpieczenie. Takie stanowisko zajął Naczelnik I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z 11 grudnia 2006 r., sygn. 1471/DPD2/423-132/06/MB:

„(…)Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mieszczą się w innych grupach ryzyka, to jest w dziale II grupa 10-13, a zatem nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem. Dodatkowo stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Reasumując, w świetle powyższego opłacane przez spółkę składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych osób objętych ubezpieczeniem nie stanowią kosztu uzyskania przychodów spółki (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30666 )
Array ( [docId] => 30666 )