Ustalamy przychód z wykonania niezakończonej usługi

Kategoria: CIT
Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 21-02-2019 r.

W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.

Spółka wykonuje roboty budowlane, umowy zawierane są na okres pow. 6 mies. i są rozliczane etapami – po każdym etapie jest podpisywany protokół odbioru). Jednostka ujmuje  przychody w momencie sprzedania danego etapu (zgodnie z datą sprzedaży na fakturze, która odzwierciedla zakończenie danego etapu – protokół odbioru jest czasami podpisany kilka dni później). W momencie wykazania przychodu za dany etap koszty dotyczące tego etapu są przenoszone na konto „Koszty wytworzenia sprzedanych usługˮ.  Nie korzystamy z żadnych współczynników w stosunku do postępu prac. Czy ten sposób rozliczania spółki jest prawidłowy? Ustawa o rachunkowości nie przewiduje uproszczeń w zakresie wyceny umów długoterminowych. Aby ustalić przychód z wykonania niezakończonej usługi za dany okres sprawozdawczy, jednostka musi zastosować odpowiednią metodę pomiaru stopnia zaawansowania usługi.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, które osiągane są na podstawie zawartej umowy w okresie realizacji przekraczającym 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi – jeśli można wiarygodnie ustalić stopień zaawansowania, a także przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji.

Ustawa o rachunkowości (art. 34a ust. 2) wskazuje następujące metody mierzenia stopnia zaawansowania usługi:

  • udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
  • liczba przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
  • obmiar wykonanych prac,
  • inna metoda.

Istotne jest, aby jednostka przyjęła odpowiednią metodę, która pozwoli w sposób wiarygodny ustalić stopień zaawansowania usługi. Wybrana metoda powinna być stosowana w sposób ciągły.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustalamy proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania.

Rezerwy gwarancyjne zależą od polityki rachunkowości. Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. W zakresie uproszczeń pod kątem rezerw na gwarancje ustawa nie przewiduje uproszczeń.


 

 

 

Grzegorz Magdziarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40997 )
Array ( [docId] => 40997 )