Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2014 r.

Kategoria: CIT
Data: 16-12-2013 r.

Jak co roku i tym razem rok 2014 oznacza nowelizacje najważniejszych ustaw podatkowych. Najważniejsza zmiana w CIT to objęcie zakresem tej ustawy spółki komandytowo – akcyjnej. Zmiany w PIT przewidują obniżenie podatku płaconego od dochodów ze sprzedaży odziedziczonych akcji i innych papierów wartościowych.

Opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

Po zmianie przepisów spółki komandytowo-akcyjne (SKA) podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i są traktowane jak spółki kapitałowe, które płacą CIT według 19% stawki.

Wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych będą opodatkowani z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę. Jednak w przypadku wypłat z zysku otrzymywanych przez komplementariuszy takiej spółki przewidziano mechanizm, zmierzający do wyeliminowania dwóch poziomów opodatkowania (odliczenie przez komplementariusza podatku zapłaconego przez spółkę w części na niego przypadającej.

W art. 30a ust. 6a ustawy o PIT wprowadzono nowy przepis, zgodnie z którym zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej (według stawki 19 %), pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku SKA, za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych z darowizn

Nowelizacja ustawy o PIT dotyczy zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. W przypadku zbycia wskazanych papierów wartościowych spadkobierca będzie mógł odliczyć wydatki, jakie spadkodawca poniósł na ich nabycie.

 

Opodatkowanie transakcji sekurytyzacyjnych oraz zwolnienia z opodatkowania przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego

W sferze transakcji sekurytyzacyjnych ustawa przewiduje zmianę terminu zaliczania przez banki do przychodów w rozumieniu ustawy o CIT przychodów ze zbycia praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek). Przychód ten powstanie w banku nie w dacie zbycia praw do strumienia pieniądza, lecz w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła przed upływem terminu wymagalności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33488 )
Array ( [docId] => 33488 )