Jak rozliczysz usługę budowlaną wykonaną w kraju UE

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 18-05-2017 r.

Jeżeli podatnik wykonuje usługę na terenie kraju UE, pamiętaj, że miejscem świadczenia usług budowlanych wykonywanych w tym kraju jest właśnie to terytorium.

Problem: Podatnik VAT oraz VAT UE prowadzący firmę w Polsce zawarł z niemieckim obywatelem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności) umowę na wykonanie usługi budowlanej na terenie Niemiec. Zleceniodawca – obywatel niemiecki przelał na walutowy rachunek bankowy podatnika zaliczkę w kwocie 12.300 euro. Przedsiębiorca usługi zarejestrował się w Niemczech jako podatnik VAT, w celu rozliczenia 19% VAT w Niemczech tytułem wykonania tej usługi budowlanej. Kwota netto po odliczeniu 19% VAT niemieckiego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Czy otrzymana kwota netto, po odliczeniu VAT niemieckiego, przeliczając ją po kursie z dnia poprzedzającego otrzymanie całej kwoty (zaliczki) na rachunek bankowy wykonawcy powinna zostać zaewidencjonowana w kasie rejestrującej? Wykonawca tej usługi zobowiązany jest w Polsce do ewidencjonowania otrzymanych zaliczek w kasie rejestrującej. W którym momencie powinien zostać rozpoznany przychód (netto) do opodatkowania? 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Podatnik ten nie musi ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej usługi budowlanej świadczonej dla osoby prywatnej na terytorium Niemiec.

Czy każdą wykonaną usługę trzeba rejestrować na kasie?

 

Obowiązkowi ewidencjonowania podlega „sprzedaż”. Przez sprzedaż zaś rozumiemy odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

O tym, czy świadczenie usług następuje na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług. Przepisy te przewidują, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Do usług związanych z nieruchomościami zalicza się zaś, między innymi, usługi budowlane (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lutego 2010 r., nr ITPP2/443-5/1/AJ).

Oznacza to, że miejsce świadczenia usług budowlanych wykonywanych w Niemczech znajduje się na terytorium Niemiec. Świadczenie tych usług nie stanowi zatem odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju i nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. 

Kiedy powstanie przychód?

Jeżeli chodzi zaś o przychody, to za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przepisy jednak stanowią, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Przepis ten wyłącza stosowanie art. 14 ust. 1c pkt 2 ustawy o PIT. W konsekwencji przychód w przedstawionej sytuacji powstał/powstanie:

  1. w dacie otrzymania zaliczki – jeżeli usługa budowlana, której dotyczy, została/zostanie wykonana w tym samym okresie rozliczeniowym (tj. – zależnie od tego, czy podatnik wpłaca zaliczki miesięczne, czy kwartalne – miesiącu lub kwartale),
  2. w momencie wykonania usługi – w przeciwnym razie.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli wykonujesz usługę na terenie kraju UE, pamiętaj, że miejscem świadczenia usług budowlanych wykonywanych w tym kraju jest właśnie to terytorium.
  • Świadczenie tych usług nie stanowi zatem dla Ciebie odpłatnego świadczenia usług na terytorium tego kraju i nie masz obowiązku ewidencjonowania go za pomocą kasy rejestrującej.
  • Nawet wtedy, kiedy usługi te świadczysz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40381 )
Array ( [docId] => 40381 )