Konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Marek Wojda
Data: 14-07-2017 r.

Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA (sygn. akt I FSK 742/15).

Jak wyglądała sytuacja?

Podatnik był zatrudniony w jednej ze spółek na pełen etat. Pełnił też funkcję udziałowca. Osoba ta wystawiała spółce fakturę z tytułu usług doradztwa technicznego. Organy podatkowe uznały jednak, że ani z faktur, ani z zebranego materiału dowodowego nie wynika, aby czynności wskazane na fakturach zostały faktycznie wykonane. Czynności wskazane na fakturach odpowiadają w rzeczywistości jego obowiązkom jako prezesa spółki. W konsekwencji organ podatkowy określił podatnikowi zobowiązanie w VAT.

Stanowisko sądu

Zarówno sąd I instancji, jak i NSA uznały, że czynności były w rzeczywistości wykonywane na podstawie umowy o pracę, a podatnik nie udowodnił, że zakres czynności wykonywanych w związku z przyjęciem zlecenia na realizację usługi różnił się od jego pracowniczych obowiązków.

KOMENTARZ EKSPERTA - Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

 

Istnieje możliwość ułożenia zasad współpracy w taki sposób, aby osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki, zatrudniona w niej na podstawie umowy o pracę, świadczyła jednocześnie na rzecz tej samej spółki odpłatne usługi w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.

Bardzo istotne jest jednak wówczas wyraźne rozgraniczenie zakresów odpowiedzialności związanych z każdą z tych dwóch ról, w jakich osoba ta występuje względem spółki. Czynności wykonywane w ramach stosunku pracy charakteryzują się istnieniem podległości służbowej, brakiem ponoszenia ryzyka ekonomicznego, w tym brakiem odpowiedzialności względem osób trzecich za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy.

Z kolei istotą działalności gospodarczej jest właśnie ponoszenie ryzyka ekonomicznego związanego z tą działalnością, działanie w sposób niezależny. Konsekwencją tych fundamentalnych różnic pomiędzy sytuacją pracownika oraz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest odmienna kwalifikacja z perspektywy przepisów podatkowych, zwłaszcza w podatku VAT. Jeśli członek zarządu zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę świadczy spółce także dodatkowe usługi nieobjęte zakresem odpowiedzialności wynikającym z tej umowy, działając na warunkach właściwych dla przedsiębiorcy (ryzyko ekonomiczne, brak podporządkowania itd.), podlegają one opodatkowaniu VAT według właściwych dla nich zasad.

Nabywanie takich usług uprawnia spółkę do odliczenia VAT w zakresie związanym z wykonywaniem działalności opodatkowanej. Problem pojawia się, gdy granice obu tych ról zacierają się lub ich zakresy się dublują.

Jeśli wystawione przez członka zarządu faktury dokumentują czynności, które faktycznie zobowiązany był wykonywać w ramach wiążącego go ze spółką stosunku pracy, wykazany na tych fakturach VAT nie powinien podlegać odliczeniu.

Polecamy też:

Dowiedz się więcej z PortaluFK w tematach:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40557 )
Array ( [docId] => 40557 )

Array ( [docId] => 40557 )