Konsekwencje podatkowe świadczenia dodatkowych usług przez prezesa na rzecz spółki

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Marek Wojda
Data: 14-07-2017 r.

Czy spółka zawsze może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez prezesa? Poznaj stanowisko NSA i komentarz eksperta w tej sprawie.

Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę – takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA (sygn. akt I FSK 742/15).

Jak wyglądała sytuacja?

Podatnik był zatrudniony w jednej ze spółek na pełen etat. Pełnił też funkcję udziałowca. Osoba ta wystawiała spółce fakturę z tytułu usług doradztwa technicznego. Organy podatkowe uznały jednak, że ani z faktur, ani z zebranego materiału dowodowego nie wynika, aby czynności wskazane na fakturach zostały faktycznie wykonane. Czynności wskazane na fakturach odpowiadają w rzeczywistości jego obowiązkom jako prezesa spółki. W konsekwencji organ podatkowy określił podatnikowi zobowiązanie w VAT.

Stanowisko sądu

Zarówno sąd I instancji, jak i NSA uznały, że czynności były w rzeczywistości wykonywane na podstawie umowy o pracę, a podatnik nie udowodnił, że zakres czynności wykonywanych w związku z przyjęciem zlecenia na realizację usługi różnił się od jego pracowniczych obowiązków.

KOMENTARZ EKSPERTA - Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Istnieje możliwość ułożenia zasad współpracy w taki sposób, aby osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki, zatrudniona w niej na podstawie umowy o pracę, świadczyła jednocześnie na rzecz tej samej spółki odpłatne usługi w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.

Bardzo istotne jest jednak wówczas wyraźne rozgraniczenie zakresów odpowiedzialności związanych z każdą z tych dwóch ról, w jakich osoba ta występuje względem spółki. Czynności wykonywane w ramach stosunku pracy charakteryzują się istnieniem podległości służbowej, brakiem ponoszenia ryzyka ekonomicznego, w tym brakiem odpowiedzialności względem osób trzecich za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy.

Nabywanie takich usług uprawnia spółkę do odliczenia VAT w zakresie związanym z wykonywaniem działalności opodatkowanej. Problem pojawia się, gdy granice obu tych ról zacierają się lub ich zakresy się dublują.

Jeśli wystawione przez członka zarządu faktury dokumentują czynności, które faktycznie zobowiązany był wykonywać w ramach wiążącego go ze spółką stosunku pracy, wykazany na tych fakturach VAT nie powinien podlegać odliczeniu.

Polecamy też:

Dowiedz się więcej z PortaluFK w tematach:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40557 )
Array ( [docId] => 40557 )

Array ( [docId] => 40557 )