Kontrahent nie płaci? – Skorzystaj z ulgi na złe długi

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 11-05-2017 r.

Podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Sprawdź, jak zrobić to w praktyce.  

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną wówczas, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Skorzystanie z ulgi na złe długi uzależnione zostało od spełnienia warunków wskazanych w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Należy zatem zweryfikować, czy:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług są dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Przepisy regulujące zasady stosowania ulgi na złe długi nie precyzują, sposobu wykazania, iż wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Warto podkreślić że według jednej z ostatnich interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 czerwca 2016 r.,  (sygn. IPPP1/4512-24/16-2/KR) wydruk komunikatu ze strony internetowej Ministerstwa Finansów wygenerowany w ramach usługi Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, który określa, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jest wystarczający dla spełnienia przesłanki zawartej w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a, a więc potwierdzenia, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Usługa ta dostępna jest od 26 czerwca 2015 r. i polega na wpisaniu w odpowiednie pole identyfikatora podatkowego NIP, co pozwoli sprawdzić status podatnika VAT.

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Na podstawie tego wydruku oraz przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek tzw. ulgi na złe długi wnioskodawca może skorygować podstawę opodatkowania oraz VAT należny, o którym mowa w art. 89a ust. 1.

Korzystając z ulgi na złe długi, należy też sprawdzić, czy dłużnik nie jest podmiotem będącym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Pamiętać należy przy obliczaniu terminu do skorzystania z ulgi, iż jeśli ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to przepisy ustawy o VAT nie wskazują, jak liczyć terminy płatności. W związku z tym należy odwołać się do art. 115 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego - czyli jest przesuwany na najbliższy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.

Trzeba złożyć VAT-ZD

Wierzyciel, który dokonuje korekty w ramach ulgi na złe długi, ma obowiązek złożenia wraz z deklaracją, w której dokonał korekty, zawiadomienia o tej korekcie do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika na druku VAT-ZD. Korektę uwzględnia się, obliczając podstawę opodatkowania i VAT należny w części C deklaracji w polach odnoszących się do stawek podatkowych, które dotyczą sprzedaży wg stawek wykazanych na fakturze objętej ulgą.

Należy też pamiętać, że w sytuacji, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

dr Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40342 )
Array ( [docId] => 40342 )

Array ( [docId] => 40342 )