Nowe sankcje podatkowe

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 09-07-2017 r.

Do ustawy o VAT oraz do ustaw o podatku dochodowym w bieżącym roku zostały dodane przepisy określające nowe sankcje podatkowe. Sprawdź, co realnie oznaczają te zmiany.

Chodzi o przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT oraz wyłączające możliwość rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w związku z dokonywaniem płatności z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. dodane zostały przepisy art. 112b i 112c ustawy o VAT. Przepisy te określają przypadki, gdy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe (zob. tabelę poniżej). W przypadkach tych zobowiązanie podatkowe jest ustalane, o ile nie wystąpi jedna z okoliczności wyłączających stosowanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.

Przypadki, gdy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe

 1. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 2. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 3. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
 4. stwierdzenie, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 5. stwierdzenie, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.
Przykład:

W trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdzi, że w deklaracji VAT-7 za luty 2017 r. podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 5.237 zł zamiast 3.789 zł, a więc w wysokości niższej od należnej. W związku z tym organ podatkowy będzie, co do zasady, uprawniony do ustalenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Bez dodatkowego zobowiązania

Nie zawsze stwierdzenie przez organ podatkowy wystąpienia jednej z okoliczności określonych w art. 112b ust. 1 ustawy o VAT ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego jest możliwe. W art. 112b ust. 3 ustawy o VAT określone są bowiem przypadki, w których dodatkowego zobowiązania podatkowego się nie ustala.

Pierwszy z tych przypadków dotyczy podatników, którzy wycofają się z popełnionych błędów zanim wszczęta zostanie kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, tj.:

 1. złożą odpowiednią korektę deklarację VAT albo – w przypadku niezłożenia deklaracji VAT – złożą deklarację VAT z wykazanymi kwotami podatku, oraz
 2. wpłacą na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Skala dodatkowego zobowiązania – czyli ile

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Jednakże w przypadkach określonych w art. 112b ust. 2 ustawy o VAT dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane jest w nieco niższej wysokości, tj. w wysokości 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Jest tak, jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej podatnik:

 1. złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, albo
 2. złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego.
Przykład:

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że po zakończeniu kontroli podatkowej spółka skoryguje deklarację VAT-7 za marzec 2017 r. oraz wpłaci zaległość podatkową (niekoniecznie wraz z odsetkami za zwłokę). W tej sytuacji kwota ewentualnego dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie, co do zasady, 596 zł (2.976 zł x 20% = 595,20 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 596 zł).

Szczególna sytuacja ma miejsce w zakresie, w jakim kwoty nieprawidłowości wynikają z faktur, które:

 1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.

W zakresie tym dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane według podwyższonej wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Nowa decyzja

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane w formie decyzji (od której podatnikom przysługuje odwołanie), o ile decyzja zostanie doręczona przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zob. art. 68 § 3 Ordynacji podatkowej). W konsekwencji, przykładowo, decyzje ustalające dodatkowe zobowiązania podatkowe dotyczące miesięcy lub kwartałów 2017 r. będą mogły być doręczane do końca 2022 r.

Termin płatności dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania (zob. art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej). Po tym dniu dodatkowe zobowiązanie podatkowe staje się zaległością podatkową (zob. art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej), od której naliczane są odsetki za zwłokę (zob. art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej).

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40554 )
Array ( [docId] => 40554 )