Obowiązek podatkowy od usług transportowych powstaje z chwilą wystawienia faktury

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 24-05-2013 r.

Branża transportowa może rozliczać VAT w okresie wystawienia faktury. Dzieje się tak dlatego, że polskie przepisy określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego od usług transportowych, są niezgodne z prawem unijnym. Wynika to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 maja 2013 r. w sprawie TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. C-169/12).

W interpretacji indywidualnej resort finansów uznał że w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych, moment powstania obowiązku podatkowego należy określać na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Podatek powinien być wykazany w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie za miesiąc wystawienia faktury.

Nie zgadzając się z taką interpretację spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA). Sąd jednak oddalił skargę podatnika, który wniósł kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Swoją skargę podatnik oparł na nieuwzględnieniu przy rozpatrywaniu sprawy art. 63–66 dyrektywy VAT.

 

Jego zdaniem art. 66 dyrektywy VAT przewiduje powstanie obowiązku podatkowego w związku z określonym zdarzeniem, lecz nie później niż z chwilą otrzymania zapłaty. Natomiast przepisy krajowe nieprawidłowo stanowią, że to otrzymanie zapłaty powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, a obowiązek ten powstaje w każdym razie w określonym czasie (30 dni) od dnia wykonania usługi. Rozpatrując skargę kasacyjną NSA miał wątpliwość odnośnie interpretacji art. 66 dyrektywy VAT. Sąd uznał, że zasadność zarzutów spółki można oceniać dopiero po uzyskaniu wiążącej wykładni przepisów dyrektywy. W konsekwencji, NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytanie prejudycjalne w tej kwestii.

Zdaniem TSUE art. 66 dyrektywy VAT upoważnia, co prawda państwa członkowskie do określenia późniejszego momentu wymagalności VAT (niż zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego), jednak może to nastąpić:

  • Najpóźniej z chwilą wystawienia faktury.
  • Najpóźniej z chwilą otrzymania zapłaty.
  • W razie braku albo wystawienia faktury z opóźnieniem – w określonym terminie od wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

Co ważne, art. 66 dyrektywy VAT, jako odstępstwo od zasady ustanowionej w jej art. 63, należy interpretować ściśle. Mimo, że ustawodawca unijny określił obszerny zakres dopuszczalnych odstępstw od zasady ogólnej, to jednak nie można z tego powodu uznać, że państwa członkowskie mają prawo wprowadzić inny moment wymagalności VAT, niż jeden z przewidzianych w art. 66 lit. a-c dyrektywy VAT.

Tymczasem w myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT w odniesieniu do niektórych rodzajów transakcji (w tym usług transportowych i spedycyjnych) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Zgodnie z art. 66 lit. b) dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą postanowić, że VAT (w odniesieniu do niektórych rodzajów transakcji lub niektórych kategorii podatników) staje się wymagalny „nie później niż w momencie otrzymania zapłaty”. Jednak przepis ten określa termin i wyznacza najpóźniejszy moment wymagalności VAT dla transakcji, które państwo członkowskie postanowi uregulować w ten sposób. Moment ten odpowiada otrzymaniu zapłaty ceny świadczenia.

Oznacza to, że przepis zgodnie, z którym obowiązek podatkowy powstaje najpóźniej z upływem 30 dni od dnia wykonania usługi (o ile wcześniej nie nastąpi zapłata) – jest niezgodny z dyrektywą VAT.

Rafał Kuciński, prawnik specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31386 )
Array ( [docId] => 31386 )