Opodatkowanie usług turystyki

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 22-10-2012 r.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki. Podstawą opodatkowania usług turystycznych jest bowiem tzw. kwota marży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Procedura szczególna przy opodatkowaniu usług turystyki

Szczególną procedurę przy opodatkowaniu usług turystyki stosuje się w przypadku, gdy podatnik świadczący taką usługę działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, a także gdy podatnik przy świadczeniu usługi sam nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Ta szczególna procedura polega na tym, że podatnik, który świadczy usługi turystyki - obliczając należny podatek VAT - uwzględnia jedynie marżę, a nie całą kwotę należną za usługę. Co istotne, podatnik ten nie ma prawa do odliczenia podatku lub zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty.

VAT marża

W przypadku wykonywania usług turystyki podstawą opodatkowania jest więc kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę należy rozumieć różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Z kolei usługami dla bezpośredniej korzyści turysty są usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług turystyki opodatkowanych według procedury marży powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż w 15. dniu licząc od dnia wykonania usługi.

Ewidencja

Podatnicy, którzy świadczą usługi turystyki są zobowiązani prowadzić ewidencję, uwzględniając w niej kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Co więcej, podatnicy ci powinni posiadać dokumenty, z których wynikają ww. kwoty.

Usługi własne

W przypadku, gdy przy świadczeniu usług turystyki podatnik – oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty – część świadczeń wykonuje we własnym zakresie (usługi własne), powinien je odrębnie ewidencjonować i opodatkować zgodnie z zasadami ogólnymi.

Stawka podatku VAT

Usługi turystyki opodatkowane są – co do zasady – według stawki 23% VAT. Jeżeli jednak usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej, wówczas usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%.

W przypadku, gdy podatnik świadczący usługi turystyki wykorzystuje dla bezpośredniej korzyści turysty nabywane od innych podatników usługi wykonywane zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza tym terytorium, stawka podatku VAT 0% ma zastosowanie wyłącznie w tej części, w której dotyczy usług świadczonych poza Unią Europejską.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31265 )
Array ( [docId] => 31265 )

Array ( [docId] => 31265 )