Prawidłowe wystawienie faktury za bezumowne korzystanie z gruntu

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Marek Wojda
Data: 28-04-2016 r.

Nie można zgodzić się, że zerowa wartość w pozycji „cena jednostkowa netto” i zerowa ilość w pozycji „ilość” na fakturach VAT, wpływa na poprawność tych dokumentów. O ilości czy cenie jednostkowej można mówić tylko w odniesieniu do dostawy towarów, a nie świadczeniu usług.

W rozpatrywanej sprawie chodziło przedsiębiorcę, który zajmuje się wynajmem nieruchomości otrzymuje faktury VAT za bezumowne korzystanie z gruntu, dokument jest z zerową wartością w pozycji cena jednostkowa netto i z zerową ilością w pozycji ilość. Na fakturach wykazana jest nazwa towaru lub usługi, wartość netto i stawka VAT, wartość podatku VAT i wartość podatku brutto.

Podatnik zwrócił uwagę, że faktury te nie zawierają wymaganych przepisami danych. Twierdził, że wystawianie w ten sposób faktur było celowe i zamierzone, służyło zatajeniu o jaki grunt chodzi, jaką stanowi powierzchnię i jaka jest stawka za metr kwadratowy powierzchni. Podatnik nie był pewny, czy takie dokumenty są prawidłowe i czy może odliczać z nich VAT.

Otrzymywane faktury są prawidłowe

Organ podatkowy wyjaśnił, że otrzymywane przez podatnika faktury są prawidłowe. Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT w pkt 1-24 wymienia elementy, które powinny znaleźć się na fakturze, uwzględniając przy tym charakter niektórych transakcji dokonywanych przez podatników podatku od towarów i usług. Istotne dla rozpatrywanej sprawy są regulacje zawarte w art. 106e w pkt 1-15 ustawy o VAT.

Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto), miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawka VAT oraz kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto) stanowią elementy obowiązkowe zgodnie z art. 106e ustawy o VAT. Artykuł 88 ust. 4 ustawy o VAT zawiera warunek, według którego z prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT może skorzystać tylko zarejestrowany podatnik VAT czynny.

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych faktur

W omawianej sytuacji warunek uprawniający do odliczenia VAT wynikający z faktur został przez wnioskodawcę spełniony. Jak wynika z opisu sprawy wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, a otrzymywane faktury mają służyć tej działalności - czynnościom opodatkowanym.

W konsekwencji zdaniem organu podatkowego przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT z tak otrzymanych faktur na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jest to możliwe ponieważ wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Komentarz eksperta

W sprawie tej wnioskodawca dążył do potwierdzenia, że na wystawianych na jego rzecz fakturach z tytułu bezumownego korzystania z gruntu kontrahent jest zobowiązany uwzględniać powierzchnię gruntu oraz stawkę za metr kwadratowy. Argumentował, że faktura za  korzystanie z gruntu zawierająca zerowe wartości w pozycjach dotyczących ceny jednostkowej netto oraz ilości nie uprawnia go do odliczenia podatku naliczonego ze względu na jej wadliwość formalną.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji indywidualnej stwierdził, że "o ilości, czy cenie jednostkowej można mówić tylko w odniesieniu do dostawy towarów, a nie świadczeniu usług". Wśród obowiązkowych elementów faktury przepisy ustawy o VAT wymieniają m.in. "miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług" (art. 106e ust. 1 pkt 8) oraz "cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)" (art. 106e ust. 1 pkt 9).

W przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług wymagane jest więc wskazanie ich zakresu. Jak trafnie zauważył organ podatkowy, obowiązek podania ilości (liczby) przepis odnosi wyłącznie do dostawy towarów. Jednak wymóg podania ceny jednostkowej netto dotyczy, w świetle przytoczonego przepisu, również świadczenia usług. Niemniej w praktyce, w omawianym przypadku pozycja ta byłaby równoznaczna z wartością netto usługi, która w treści faktury była uwzględniana.

Nie można uznać, że wspomniane przepisy zobowiązują wystawcę faktury do uwzględniania w jej treści powierzchni gruntu oraz stawki za metr kwadratowy. Słusznie zatem organ podatkowy stwierdził, że brak uwzględnienia tych informacji nie stanowi przeszkody dla odliczenia przez wnioskodawcę podatku naliczonego (przy czym niesporne było, że faktury dotyczą nabycia usług związanych z działalnością opodatkowaną VAT).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 października 2015 r., nr IPPP2/4512-759/15-8/MT.

Marek Wojda, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38986 )
Array ( [docId] => 38986 )