Unijną dostawę można potwierdzić różnymi dowodami

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-03-2016 r.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może skorzystać z 0% stawki VAT po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE. To wnioski z wyroku NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 545/14.

Producent artykułów rolnych z Polski w wykonaniu umowy komisu w poszczególnych latach dokonywał dostaw towarów z kraju do UE, skąd podlegały one procedurze eksportu poza wspólnotę. Wydając towary przenosił prawo do rozporządzania nimi jak właściciel na odbiorcę. Procedurą eksportu zajmowało się przedstawicielstwo komisanta na terenie innego niż Polska kraju UE. Producent otrzymywał od komisanta zaliczki na poczet ceny ze sprzedaży produktów, na co wystawiane były faktury z podaniem numeru VAT UE kraju dostawy. Po sprzedaży towarów dokonywano ostatecznego rozliczenia z producentem wynikającego z uiszczonych zaliczek oraz ceną uzyskaną ze sprzedaży.

Do zastosowania stawki 0% konieczne jest posiadanie właściwej dokumentacji

 

Organy kontroli skarbowej twierdziły, że dostawy towarów mają charakter eksportu pośredniego, lecz producent nie spełnia przesłanek do zastosowania stawki VAT 0%, gdyż podatnik co prawda uprawdopodobnił fakt dokonania eksportu towarów poza UE, jednak termin, w którym została zastosowana stawka 0% nie został prawidłowo ustalony. Producent nie posiadał dokumentów celnych potwierdzających rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju w dacie składania deklaracji podatkowej (a nie mógł ich mieć, gdyż dostarczał towary do przedstawiciela komisanta na teren Unii, a on dopiero organizował wywóz poza UE).

Organ podatkowy jednocześnie uznał, że wywóz towarów przez producenta nie stanowił wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Stanowisko to potwierdził w pierwszym wyroku wojewódzki sąd administracyjny.

Sądy zajmują sprzeczne stanowiska

Na skutek wniesionej skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny ustalił, że w sprawie doszło nie do eksportu, a do dostaw wewnątrzwspólnotowych w formie wydania towarów między komitentem, a komisantem. Przy takich ustaleniach sąd zobowiązał WSA do rozpatrzenia, czy zostały spełnione przesłanki objęcia spornych dostaw stawką 0% w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Po ponownym rozpoznaniu sprawy WSA wydał wyrok, którym ponownie oddalił skargę podatnika. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że producent nie wykazał przesłanek do zastosowania stawki 0%, o jakiej mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, bo nie wiadomo jaki towar konkretnie został wywieziony z Polski do innego kraju UE. W konsekwencji nie można w ogóle ocenić, jaki towar był przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy. Sąd dokonał takiej oceny mimo, że organy podatkowe stwierdziły w zaskarżonych decyzjach, że możliwa jest identyfikacja towaru i nie kwestionowały specyfikacji towarów.

Dokumenty pozwalały na ustalenie ilości, rodzaju oraz dat dostaw towarów, co potwierdzają zestawienia sporządzone przez organ podatkowy pierwszej instancji. W sprawach już na etapie postępowań przed organami podatkowymi przedstawiono:

  • kopie dokumentów CMR,
  • faktury,
  • kopie not do każdego CMR zawierające numerację kodów kreskowych,

podział na sztuki, rodzaje i inne,

  • kopie dowodów wysyłki towarów,
  • rozliczenia poszczególnych sezonów,
  • kopie wpłat,
  • deklaracje eksportowe oraz dokumenty RECEIPT.

Przedstawiona została także korespondencja handlowa między podatnikiem, komisantem oraz jego przedstawicielem.

Komentarz eksperta

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega stawce 0%, pod warunkiem, że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy z ważnym numerem identyfikacji podatkowej UE oraz przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 42 z ust. 3 ustawy o VAT ww. dowodami są wymienione szczegółowo w tym przepisie dokumenty. W przypadku, gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego – dowodami tymi mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Joanna Korytkowska, radca prawny, partner zarządzający z kancelarii radców prawnych Kawczyński,  Korytkowska, Partyka

Tagi: vat 0%

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38742 )
Array ( [docId] => 38742 )

Array ( [docId] => 38742 )