Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wyłączone z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-05-2014 r.

Jeśli składniki majątkowe i niemajątkowe, mające być przedmiotem transakcji, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, to czynność ich zbycia będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem. W konsekwencji spółka nie ma obowiązku dokumentowania tej czynności fakturą.

Zdarza się, że w wyniku reorganizacji, spółka sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. majątek trwały ruchomy, majątek obrotowy oraz przenosi do tej spółki wszystkich pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Skomplikowany charakter takiej transakcji ma swoje odzwierciedlenie na gruncie podatku VAT.

 

Pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Na gruncie ustawy o VAT i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zgodnie z art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie, albo jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca, i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Przepis ten wprowadza, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazanie całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

Jan Borski, doradca finansowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35010 )
Array ( [docId] => 35010 )

Array ( [docId] => 35010 )