Czy nazwa podlega ochronie prawnoautorskiej

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 05-09-2012 r.

W praktyce bardzo często spotkać się można z pytaniami, czy nazwa stanowi przedmiot prawa autorskiego i czy użycie jej przez innego twórcę naruszy prawa twórcy utworu pierwotnego. Genezy podobnego zagadnienia należy doszukiwać się w fakcie, iż nazwa lub tytuł wydają się stanowić nieodłączny element utworu. Czy jednak jest tak w rzeczywistości?

W doktrynie istnieje pewien spór, czy nazwę należy traktować jako element utworu, objęty ochroną na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to w takim samym stopniu tytułu utworu, nazw własnych miejsc i postaci, jak i domen internetowych, powiązanych z konkretnych utworem.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, bez względu na wartość, sposób wyrażenia czy przeznaczenie. Należy zatem bardzo szczegółowo rozważyć, czy nazwa własna rzeczywiście stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, co pozwalałoby na objęcie jej ochroną prawnoautorską.

W tym celu można przeanalizować nazwę, pod kątem jej twórczego charakteru, w oderwaniu od kontekstu jakim jest utwór. W większości przypadków nie będzie można określić tak wyodrębnionego słowa jako przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, gdyż okaże się, że nazwa, która w kontekście utworu stanowi jego element, posiada samodzielny byt na przykład jako słowo codziennego użytku.

Warto wspomnieć również, iż korzystanie z nazwy własnej w kontekście utworu inspirowanego nie wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego zarówno w zakresie aktu kreacyjnego nowego utworu, jak i jego rozpowszechniania. Można zatem korzystać z elementów utworu już rozpowszechnionego, gdy jego elementy stanowią tylko inspirację do stworzenia nowego utworu, w którym elementy utworu pierwotnego nie przesądzają o twórczym charakterze utworu inspirowanego. Tym samym twórczy charakter nazwy determinowany jest treścią utworu, a nie odwrotnie.

Nie oznacza to jednak, iż korzystanie z nazw własnych, stanowiących elementy rozpowszechnionych utworów, nie podlega żadnym ograniczeniom. Należy bowiem pamiętać, iż pomimo, że samej nazwie w większości przypadków należy odmówić przymiotów twórczości i indywidualności, to w przypadku ich zarejestrowania jako znaków towarowych, pozostają objęte ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej. Często też korzystanie z niektórych kategorii nazw, szczególnie w obrocie gospodarczym, może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Należy więc odróżnić ochronę prawnoautorską od innych podstaw ochrony nazwy własnej.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31549 )
Array ( [docId] => 31549 )