Wszystkie artykuły

  Opieka i kuratela 04.07.2012
  Kim jest „opiekun usamodzielnienia”
  Sytuacje, w których obowiązany jest działać opiekun usamodzielnienia, oraz jego funkcję, określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opiekun usamodzielnienia jest ustanawiany dla osoby pełnoletniej, która opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą (osoba usamodzielniana).Opiekunem usamodzielnienia może zostać osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny ...

  Opieka i kuratela 03.07.2012
  Prawa osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie
  Osoba ubezwłasnowolniona, mimo iż nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada je w ograniczonym zakresie, może dokonywać pewnych czynności procesowych w związku z postępowaniem, które zakończyło się jej ubezwłasnowolnieniem.Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ubezwłasnowolniony może samodzielnie (a więc bez pośrednictwa doradcy tymczasowego lub kuratora, nawet ...

  Opieka i kuratela 26.06.2012
  Czym zajmują się placówki wsparcia dziennego?
  Rodzin borykających się z problemami wychowawczymi i materialnymi jest niestety bardzo wiele. Jedną z form pomocy dla rodzin właśnie z takimi problemami, jest placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez gminę.Placówki wsparcia dziennego zajmują się opieką i wychowaniem dzieci, których rodziny przechodzą trudności. Celem działania placówek jest wsparcie rodziny dziecka. Placówka ...

  Opieka i kuratela 20.06.2012
  Kiedy i jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie
  Istotą ubezwłasnowolnienia jest pomoc i opieka osobom, które nie są w stanie wystarczająco się o siebie zatroszczyć. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu nadużywania alkoholu bądź uzależnienia od narkotyków, gdy czynniki te wpływają na postępowanie danej osoby w taki sposób, że je znacznie ograniczają bądź nawet ...