Błędy księgowe po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Autor: Mikuła Patrycja
Data: 09-10-2012 r.

W księgach rachunkowych należy ująć wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danego roku. Sposób postępowania z błędami wykrytymi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego reguluje art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - jednostka otrzymała informację o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, to ich skutki ujmuje w księgach roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia istotności, w rezultacie poziom ten określa jednostka samodzielnie w przyjętej polityce rachunkowości. W praktyce gospodarczej poziom istotności odnosi się m.in. do:

  • 0,5-1% sumy bilansowej lub
  • 5-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub
  • 1-2% kapitałów własnych, lub
  • 0,1-1% przychodów ze sprzedaży.

Wśród opinii prezentowanych przez biegłych rewidentów za błąd nieistotny można uznać taki, który nie spowoduje zmiany wyniku finansowego do 5%.

Jeśli okazałoby się, że - ze względu na istotność tych zdarzeń - nie można uznać sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub lata poprzednie za spełniające wymóg rzetelności i wiarygodności, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem takiego błędu należy odnieść na kapitał (fundusz) własny i wykazać jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".

Ewidencja księgowa błędu nieistotnego lat poprzednich ujmowana jest w księgach w następujący sposób:

błąd powodujący zmniejszenie zysku lub zwiększenie straty:

  • Wn konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych),
  • Ma różne konta,
błąd powodujący zwiększenie zysku lub zmniejszenie straty:
  • Wn różne konta,
  • Ma konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).

 

W sytuacji, gdy istotny błąd wpływa na podstawę opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego, również kwoty podatku dochodowego wraz z odsetkami naliczonymi za lata ubiegłe odnosi się na konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).


Zobacz także:

Mikuła Patrycja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31643 )
Array ( [docId] => 31643 )