Ewidencjonowanie odpisu na ZFŚS – uniknij błędów

Data: 19-06-2017 r.

Działania pomocowe pracownikom powinny być głównym przeznaczeniem środków zgromadzonych na ZFŚS. Chcesz wiedzieć jak bezbłędnie dokonywać ewidencji odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych? Najlepiej dostrzec to na przykładzie.

Celem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego przez przedsiębiorę jest odkładanie określonej sumy pieniężnej na finansowanie wsparcia socjalnego pracowników, którzy są do tego uprawnieni. Utworzenie funduszu jest obligatoryjne dla wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych, natomiast dla pozostałych przedsiębiorców jest ono dobrowolne. Wyjątkiem są tu przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników przeliczając na pełne etaty, co jest jasno określone w art. 3 ust. 1–2 ustawy o funduszu świadczeń socjalnych.

 

Środki gromadzone przez przedsiębiorcę wpłacane są na odrębny rachunek bankowy jednostki. Pracodawca zobowiązany jest do naliczania odpisów na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w określonych przez ustawę kwotach oraz gospodarowania wpłaconymi środkami pieniężnymi z głównym przeznaczeniem pomocy socjalnej pracownikom jednostki.

Odpis

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczane są w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Odpisy tworzone przez jednostki budżetowe oraz samorządowe są ściśle określone w ustawie o ZFŚS.

W 2017 roku kwota podstawowego odpisu na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy na pełnym etacie wynosi 1.185,66 zł (tj. 3.161,76 zł x 37,5%) – jest to kwota wyższa o 90 zł porównując do roku poprzedniego.

Wyliczenia dokonuje się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r które wyniosło 3.161,77 zł, co uregulowane zostało w art. 5f ustawy o ZFŚS. Odpisy tworzone przez jednostki spoza sfery budżetowej, które w myśl przepisów zobligowane są do utworzenia funduszu najczęściej kształtowane są dobrowolnie przez układy zbiorowe czy też wewnętrzne regulaminy wynagradzania pracowników. W myśl art. 4 ust 1 ustawy o ZFŚS może się również zdarzyć, że fundusz nie będzie tworzony.

Należy pamiętać, że pracodawca według ustawy zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS co najmniej 75% kwoty naliczonego odpisu w terminie do 31 maja. Natomiast pozostałą kwotę odpisu powinien wpłacić najpóźniej do 30 września danego roku obrotowego. Możliwa jest również jednorazowa wpłata całej kwoty bądź comiesięczne wpłaty na rzecz funduszu.

Środki z ZFŚS – jak je prawidłowo wykorzystać?

Zgromadzone w ciągu roku sumy należy wydać w roku kolejnym na pomoc socjalną dla wszystkich pracowników jednostki. W praktyce często spotykamy się z przypadkami nieprawidłowego wykorzystania środków funduszu socjalnego, co wynika z tego, że ustawa jasno nie określa wszystkich możliwości wykorzystania zgromadzonych środków pieniężnych.

Głównym przeznaczeniem zgromadzonych środków powinny być przede wszystkim działania pomocowe pracownikom. Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości utworzenia funduszu świadczeń socjalnych, co w ogólnym rozrachunku wpływa korzystnie na jego wizerunek. Zakład pracy staje się przyjaznym miejscem pracownikowi, a to przekłada się na większe zadowolenie z pracy i działa motywująco. Do najczęstszych form pomocy socjalnej należy:

- dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli,
- dofinansowanie świadczeń sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, wypoczynku pracownika lub jego dzieci,
- pomoc pracownikowi chorującemu na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem, dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, posiadającego wielodzietne rodziny czy też samotnie wychowującego dzieci,
- organizowanie paczek dla dzieci z okazji świąt.

Ewidencja rachunkowa odpisu na ZFŚS

Przykład:

Przykład. Spółka ABC sp. z o.o. zatrudnia 23 pracowników w normalnych warunkach pracy na pełnym etacie. Spółka nalicza odpisy zgodnie z ustawą o ZFŚS. W styczniu 2017 r. jednostka utworzyła odpis w kwocie: 23 × 1.185,66 zł = 27.270,18 zł. Kwota została wpłacona jednorazowo na rachunek ZFŚS. Z racji tego, że całkowita kwota utworzonego odpisu dotyczy całego roku, należy zatem w myśl art. 39 ustawy o rachunkowości rozliczyć proporcjonalnie w czasie za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Spółka zgodnie z przeznaczeniem funduszu, zgodziła się na dofinansowanie obozu piłkarskiego dla syna jednego z pracowników w kwocie 1.000 zł.

Dekretacja opisanej sytuacji wygląda następująco:

1)      Naliczenie odpisu ZFŚS:

 • Strona WN konta 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” -  27.270,18 zł
 • Strona MA konta 805 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - 27.270,18 zł

2)      Rozliczenie miesięcznego odpisu (tj. 27 270,18 / 12 = 2 272,52 zł):

 • Strona WN konta 406 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”  - 2.272,52 zł
 • Strona MA konta 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” - 2.272,52 zł

3)      Wpłata naliczonej kwoty odpisu na rachunek ZFŚS:

 • Strona WN konta 133 „Rachunek ZFŚS” -27.270,18 zł
 • Strona MA konta 131 „Rachunek bieżący” - 27.270,18 zł

4)      Decyzja o dofinansowanie obozu piłkarskiego:

 • Strona WN konta 805 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - 1.000,00 zł
 • Strona MA konta 234 „Inne rozrachunki z pracownikami” - 1.000,00 zł

5)      Wypłata środków pieniężnych pracownikowi

 • Strona WN konta 234 „Inne rozrachunki z pracownikami”  - 1.000,00 zł
 • Strona MA konta 133 „Rachunek ZFŚS” 1.000,00 zł.
 • art. 3 ust. 1–2, art. 5f, art. 4 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm.),
 • art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.1047 ze zm.).

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40467 )
Array ( [docId] => 40467 )