Jak zaksięgujesz zakup importowanych towarów objętych procedurą uproszczoną?

Data: 01-08-2017 r.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jednocześnie za dzień poniesienia kosztów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Problem: Właściciel firmy posiada PZC z agencji celnej z wyliczoną podstawą opodatkowania i VAT-em, fakturę zagraniczną w euro od kontrahenta oraz fakturę od agencji celnej z wyliczonym cłem. Faktura od zagranicznego kontrahenta jest w euro i została przeliczona na złote po kursie z poprzedniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Została zaksięgowana w PKPiR po dacie wystawienia faktury. Z kolei PZC z agencji celnej z kwotami wyliczonymi netto i VAT zaksięgowano do rejestru zakupu do VAT naliczonego, tym samym do VAT należnego. Czy cło z dokumentu PZC należy ująć w PKPiR w kolumnie 10. z datą z PZC? Czy później należy policzyć różnice kursowe w taki sposób: kwota z faktury zagranicznej przeliczona na złote wg kursu z dnia poprzedniego minus kwoty zapłaconych zaliczek w euro przeliczonych na złote wg kursu negocjowanego z bankiem i zaksięgować w PKPiR w odpowiednie rubryki? Czy przedsiębiorca postępuje prawidłowo?

 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Przedsiębiorca postępuje prawidłowo.

W świetle powyższego podatnik postępuje prawidłowo, przeliczając kwotę z faktury zagranicznej po kursie średnim euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Tak przeliczony koszt powinien zostać ujęty – zakładając, że importowane towary są towarami handlowymi lub materiałami – w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).

Wyjaśnić jednocześnie należy, że koszty zakupu towarów handlowych oraz materiałów są w kolumnie 10. PKPiR wykazywane według cen zakupu.

Z kolei § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie PKPiR stanowi, że ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o VAT, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Brzmienie tego przepisu powoduje, że opłaty celne dotycząc towarów handlowych i materiałów winny być księgowane w kolumnie 10 PKPiR (przykładowo interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 września 2009 r. – sygn. akt ILPB1/415-693/09-2/AA).

Zatem prawidłowe jest również księgowanie cła na podstawie dokumentu PZC (czyli na podstawie dokumentu celnego) w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Natomiast koszt usługi agencji celnej (na podstawie wystawionej przez agencję faktury) powinien zostać wykazany w kolumnie 11. PKPiR.

Warto zauważyć, że podatkowe różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest inna od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W świetle tego przepisu prawidłowy jest także sposób obliczania przez przedsiębiorcę różnic kursowych.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli przeliczyłeś kwotę z faktury zagranicznej po kursie średnim euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, to postąpiłeś prawidłowo.
  • Tak przeliczony koszt powinieneś ująć oczywiście przy założeniu, że importowane towary są towarami handlowymi lub materiałami – w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  • art. 11a ust. 2, art. 22 ust. 6b oraz art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),
  • § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 748).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40577 )
Array ( [docId] => 40577 )