Koszty związane z działalnością gospodarczą - jak właściwie prezentować

Data: 28-10-2013 r.

Kierownik jednostki powinien dokonać wyboru sposobu ewidencji i rozliczania kosztów określając go w zakładowym planie kont. Do kosztów działalności zalicza się m.in. wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu w wielkości wynikającej z ewidencji na koncie „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu”.


Jednostka może wybrać następujące rozwiązania w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów, a mianowicie ewidencjonować je:
 
 • tylko według rodzajów – na kontach zespołu 4 („Koszty według rodzajów” i 490 „Rozliczenie kosztów”);
 • tylko według funkcji – na kontach zespołu 5 (np. koszy: produkcji, działalności handlowej, sprzedaży, zarządu itd.);
 • według rodzajów i równocześnie według funkcji – na kontach zespołu 4 i na kontach zespołu 5.

Ewidencji kosztów według rodzaju dokonuje się na kontach zespołu 4


Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów” i ich rozliczenie przeznaczone są do ewidencji księgowej kosztów prostych, w układzie rodzajowym, za które uważa się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty, niedające się rozłożyć na prostsze elementy składowe, niezależnie od tego czy dotyczą kosztów bieżących, czy przyszłych okresów sprawozdawczych.

Pozycja kosztów „Amortyzacja” służy do ewidencji księgowej kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Naliczania amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacyjnego, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi zasady i stawki ich amortyzacji, uwzględniającego zarówno postanowienia ustawy o rachunkowości, jak i bardzo często przepisy podatkowe w zakresie amortyzacji podatkowej.

Nie ujmuje się tu dodatkowych, nieplanowych odpisów amortyzacyjnych i odpisów aktualizacyjnych, które obciążają odpowiednio „Pozostałe koszty operacyjne” lub wyjątkowo „Straty nadzwyczajne”.

Ewidencja zużycie materiałów dzieli koszty ze względu na cele


Zużycie materiałów to grupa kont, która służy do ewidencji księgowej kosztów zużycia materiałów pobranych bezpośrednio z magazynu, jak również oddanych do zużycia bezpośrednio po ich zakupie (niepodlegających magazynowaniu).
Ewidencja szczegółowa powinna wyodrębniać następujące rodzaje kosztów zużycia materiałów, na przykład w takim podziale na cele:
 • bieżącej działalności statutowej,
 • działalności statutowej pożytku publicznego według jej rodzajów,
 • produkcyjne,
 • usługowe,
 • administracyjno-biurowe,

oraz zużycie przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych.

Inny możliwy podział to odrębnie pokazywane zużycie:
 • surowców, innych materiałów podstawowych i pomocniczych, nabytych obcych półfabrykatów, towarów itd., zużytych przy wytwarzaniu produktów lub świadczeniu usług oraz dla celów ogólnogospodarczych i administracyjnych;
 • wszelkiego rodzaju energii (np. elektrycznej, cieplnej, wodnej);
 • paliw, gazów technicznych, wody, sprężonego powietrza;
 • opakowań wielokrotnego użytkowania oraz opakowań wydanych jako materiał do zużycia przy produkcji wyrobów;
 • niedoborów ubytków materiałów i towarów mieszczących się w granicach dopuszczalnych norm lub limitów obowiązujących jednostkę (np. norm i limitów zakładowych ustalonych w ZPK);
 • składników majątku niezaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych z uwagi na ich jednostkową wartość początkową niższą niż określona dla tych składników majątku trwałego w dokumentacji jednostki;
 • materiałów i opakowań odpisanych w ciężar kosztów działalności operacyjnej, ale niezużytych na koniec okresu rozliczeniowego; korekta kosztów do celów bilansowych następuje nie później niż na dzień bilansowy;
 • odpadów przedstawiających wartość użytkową i odzysków z remontów (likwidacji) środków trwałych.

Zarachowanie wartości składników w ciężar kosztów zużycia materiałów dokonywane jest w momencie wydania ich do zużycia z własnego magazynu lub bezpośrednio w momencie zakupu – w zależności od ich rodzaju oraz przyjętej metody ewidencji zapasów (spośród określonych w art. 17 ust. 2 UoR). W przypadku ewidencji zapasów w cenach różniących się od cen nabycia (zakupu) ich wartość ujętą na koncie Zużycie materiałów korygują odchylenia od cen ewidencyjnych (debetowe lub kredytowe) przypadające na wartość zarachowaną w koszty.

Firma w swojej działalnościmoże korzystać z usług obcych


Do kosztów usług obcych podlegających ewidencji księgowej zalicza się w szczególności usługi:
 1. najmu (dzierżawy) obiektów na cele działalności: statutowej, statutowej pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej) oraz działalności gospodarczej: produkcyjnej, usługowej, handlowej oraz na potrzeby ogólnozakładowe, w tym ogólnoadministracyjne, w tym leasingu operacyjnego;
 2. pozostałe usługi obce, do których zalicza się w szczególności usługi:
 3. remontowe dotyczące w szczególności remontów, napraw i konserwacji środków trwałych; na koncie tym nie ujmuje się kosztów remontów dotyczących usuwania skutków wypadków losowych, pokrywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe;
 4. łączności (pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, faksowe);
 5. transportowe jak opłaty za przewóz ładunków różnymi środkami transportu, opłaty za spedycję, załadunek, rozładunek i składowanie, opłaty za wynajęcie środków transportu, sprzętu ładunkowego itp.; na koncie tym nie ujmuje się opłat stanowiących świadczenia na rzecz pracowników – ujmowanych na koncie 406, usług transportowych zaliczanych do kosztów podróży służbowych ujmowanych na koncie a także opłat o charakterze sankcyjnym, np. za przetrzymywanie pod rozładunkiem środków transportowych – zaliczanych do pozostałych kosztów operacyjnych, ujmowanych na koncie 761;
 6. dozoru mienia wykonywanego przez obce jednostki;
 7. sprzątania pomieszczeń;
 8. konsultacyjne np. w sprawach organizacji handlu, systemu zarządzania, finansów, rachunkowości, badania sprawozdań finansowych;
 9. serwisowe dotyczące np. sprzętu elektrotechnicznego;
 • świadczone przez media (np. koszty ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji itp.),
 • drukarskie, introligatorskie,
 • biurowe,
 • informatyczne,
 • wydawnicze, reklamy, informacji handlowej, badań, ekspertyz i ogłoszeń,
 • biurowe w zakresie szkolenia i podwyższania kwalifikacji, archiwizowania dokumentów itp.,
 • kulturalne, turystyczne,
 • pralnicze i usuwania nieczystości,
 • komunalne z wyjątkiem opłat za zużycie wody, energii i gazu,
 • opłat za bankowe czynności manipulacyjne (dokonanie przelewu, książeczki czekowe itp.).

Podobnie jak w przypadku innych kosztów według rodzaju, po stronie Ct konta ujmuje się zmniejszenia kosztów usług obcych z tytułu np. przypisania do zwrotu lub wpłat za szkolenia, za prywatne rozmowy telefoniczne itp. oraz przeniesienie kosztów usług obcych, na koniec roku obrotowego, na wynik finansowy.


Katarzyna TrzpiołaZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31701 )
Array ( [docId] => 31701 )

Array ( [docId] => 31701 )