Ewidencja księgowa rocznej prenumeraty

Data: 25-09-2013 r.

Wpłaty na roczną prenumeratę dokonuje się zazwyczaj w roku poprzedzającym ten, którego ona dotyczy. Natomiast ewidencje rocznej prenumeraty  ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy. Takie postępowanie jest zgodne z zasadą współmierności kosztów i przychodów (art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane powinny być koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. Trzeba pamiętać o rozliczeniach międzyokresowych, których dokonuje się, jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów (art. 39 ust. 1 UoR). Odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w ratach, stosownie do upływu okresu korzystania z prenumeraty.

 

O istotności poniesionej opłaty za roczną prenumeratę decyduje samodzielnie jednostka. Dlatego tak ważne jest, aby w zasadach (polityce) rachunkowości opisać, kiedy i jaka wartość nie jest istotna, czyli nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

Jeżeli kwota rocznej prenumeraty nie jest istotna, można zastosować uproszczenie (art. 4 ust. 4 UoR), polegające na zaniechaniu rozliczania kosztów przez cały okres prenumeraty. W tym przypadku trzeba dokonać jednorazowego odpisu kosztów prenumeraty w koszty działalności operacyjnej w pierwszym miesiącu roku, za który została opłacona.

W księgach rachunkowych ewidencja rocznej prenumeraty, przy założeniu, że jej koszty rozliczane są w czasie, a spółka ewidencjonuje koszty tylko na kontach zespołu 4, może przebiegać następująco.

Opłacenie prenumeraty

 • Wn „Rozrachunki z dostawcami”,
 • Ma „Rachunek bankowy”.

Faktura potwierdzająca wpłatę

 • Wn „Rozliczenie zakupu – wartość netto”,
 • Wn „VAT naliczony – kwota VAT”,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami – wartość brutto”.

Rozliczenie kosztów prenumeraty

 • Wn „Zużycie materiałów i energii”,
 • Ma „Rozliczenie zakupu”,

i równolegle zaliczenie do czynnych rozliczeń międzyokresowych

 • Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
 • Ma „Rozliczenie kosztów”.

Natomiast w kolejnym roku aktywowanie kosztów prenumeraty ujmujesz zapisem:

 • Wn „Zużycie materiałów i energii”,
 • Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Abonament za dostęp do informacyjnych serwisów internetowych traktujesz podobnie jak prenumeratę, jednak jej koszty zamiast na koncie „Zużycie materiałów i energii” ewidencjonujesz na koncie „Usługi obce” .

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31698 )
Array ( [docId] => 31698 )

Array ( [docId] => 31698 )