Zapis w księgach rachunkowych korekty deklaracji podatkowych

Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 14-01-2016 r.

Sposób rozliczenia korekty zależy od tego, jakiego podatku ona dotyczy i czy wiąże się ona z popełnieniem znaczącej nieprawidłowości w księgach rachunkowych. Istotne też będzie, czy korekta dotyczy okresu, za który sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone i zatwierdzone.

Pamiętać należy, iż korekta zapisów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania spowodowana mylnym zadekretowaniem dowodu księgowego lub błędnym wprowadzeniem danych z dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych czy też nieprawidłowym ujęciem rozrachunków publicznoprawnych powinna być dokonana w księgach roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

 

W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów w ciągu roku obrotowego do dnia bilansowego włącznie, czyli jeszcze przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, korekty dokonuje się na podstawie polecenia księgowania. Powinno być ono zaakceptowane przez osobę uprawnioną przez kierownika jednostki, np. przez głównego księgowego lub przez inną osobę uprawnioną do prowadzenia ksiąg rachunkowych albo przez jedną z tych osób i kierownika jednostki.

Przykład:

Nieprawidłowość stwierdzona w ciągu roku obrotowego

W spółce RAWA stwierdzono 12 grudnia 2015 r., iż naliczono w nieprawidłowej wysokości odpisy amortyzacyjne będące zarówno kosztem w księgach rachunkowych, jak i kosztem uzyskania przychodów. Zawyżone koszty amortyzacji w maju 2015 r. wynosiły 32.000 zł i tym samym nastąpiło zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy za maj 2015 roku.

 1. Zmniejszenie kosztów (w tym KUP) za maj – księgowanie pod datą 12 grudnia 2015 r. - zapis stornem czerwonym

 • Wn „Amortyzacja” 32.000 zł

 • Ma „Umorzenie środków trwałych” 32.000 zł

 1. Zarachowanie zwiększenia zaliczki na podatek dochodowy 6.080 zł

 • Wn „Podatek dochodowy” 6.080 zł

 • Ma „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego” 6.080 zł

 1. Naliczenie i ujęcie odsetek od 21 czerwca do dnia wpłaty – 15 grudnia 2015 r., czyli za 176 dni 117 zł

 • Wn „Koszty finansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów” 117 zł

 • Ma „Rozrachunki z US – pozostałe” 117 zł

 1. WB zapłata zobowiązania wraz z odsetkami

 • Wn „Rozrachunki z US – pozostałe” 117 zł

 • Wn „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego” 6.080 zł

 • Ma „Rachunek bankowy” 6.197 zł

Jeżeli korekta deklaracji dotyczy okresu, za który już sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, lecz jeszcze przed jego zatwierdzeniem, i jeśli kwota korekty jest istotna, jednostka powinna zmienić to sprawozdanie, dokonując odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego dotyczy, i powiadomić o tym rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

Jeśli skutki korekty dotyczącej lat poprzednich uznanej za nieistotną dotyczą przychodów i kosztów, należy księgować je poprzez konta pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, aby nie zniekształcić wyniku z działalności podstawowej operacyjnej bieżącego okresu.

Jeżeli jednostka stwierdziła popełnienie błędu w zapisach księgowych w latach poprzedzających rok obrotowy, w rezultacie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za te lata za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy, to kwotę korekty powodującej usunięcie tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Oznacza to, że skutki tej korekty mające wpływ na wynik finansowy - z uwzględnieniem podatku dochodowego księguje się na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego".

Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38358 )
Array ( [docId] => 38358 )