Jak dokonać potwierdzenia salda z bankiem

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 20-11-2013 r.

Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia sald. Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych polega na uzyskaniu od banków potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki. Przy czym zasadą jest, że stroną inicjującą uzgodnienie tego stanu jest bank.

Inwentaryzację w formie potwierdzenia salda stosuje się do:

 
 1. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej,

 2. należności, w tym udzielonych pożyczek, oprócz należności wątpliwych i spornych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych,

 3. powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.

Ważne zasady dotyczącej tej metody to:

 1. W wypadku środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz papierów wartościowych – uzgodnienie salda na dzień bilansowy odbywa się na podstawie dokumentu otrzymanego z banku prowadzącego dany rachunek lub od jednostki, w której są przechowywane papiery wartościowe.

 2. Dla należności (w tym z tytułu udzielonych pożyczek) – obowiązek uzgodnienia stanu salda spoczywa na wierzycielu. Wysyła on do swoich dłużników wypełniony druk „Potwierdzenie salda”. W razie wystąpienia rozbieżności sald wyjaśnia przyczyny ich powstania.

 3. Dla powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów – obowiązek inwentaryzacji spoczywa zarówno na właścicielu, który powinien wysłać pismo o potwierdzeniu salda, jak i na użytkowniku tych składników, który powinien spisem z natury objąć również składniki niestanowiące jego własności.

  Inwentaryzacja w formie uzyskania potwierdzenia sald nie dotyczy należności:

  • z tytułów publicznoprawnych,

  • spornych i wątpliwych,

  • od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, na przykład osób fizycznych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

  Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych polega na uzyskaniu od banków potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki. Przy czym zasadą jest, że stroną inicjującą uzgodnienie tego stanu jest bank. Otrzymany z banku dokument zawiera zazwyczaj informację o saldzie danego rachunku jednostki prowadzonego przez bank, w tym na ogół również informację o saldach zerowych i rachunkach zamkniętych.

  Przesłane przez bank potwierdzenie salda powinno być przez jednostkę sprawdzone pod względem jego zgodności z księgami rachunkowymi. W sytuacji wystąpienia rozbieżności należy je wyjaśnić.

  W sytuacji gdyby bank nie przesłał odpowiedniego dokumentu informującego o stanie salda, jednostka powinna sama wystąpić z prośbą o potwierdzenie salda, np. drogą wysłania do banku pisma o odpowiedniej treści.

  Uzyskanie dokumentu potwierdzającego stan konta bankowego nie wymaga wystąpienia jednostki do banku, gdyż to bank powiadamia swoich klientów (z własnej inicjatywy) o stanie sald figurujących w jego księgach rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia). Powiadomienie takie stanowi dowód uzgodnienia sald.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31736 )
  Array ( [docId] => 31736 )